Remiss av nytt förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse 

2024-02-27

Riksarkivet har under en längre tid arbetat med att ta fram föreskrifter som ska ge personuppgiftsansvariga som inte omfattas av föreskrifter om arkiv, det vill säga enskilda arkivbildare och enskilda arkivinstitutioner, möjlighet att behandla personuppgifter i arkiv som är av allmänt intresse. Ett nytt förslag till föreskrifter har nu skickats ut på remiss.

Genom föreskrifterna, som kompletterar EU:s dataskyddsförordning, får enskilda arkivbildare och enskilda arkivinstitutioner det rättsliga stöd som behövs för att de ska kunna behandla personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Vad som avses med arkivändamål av allmänt intresse kommer inte att regleras i föreskrifterna. I stället blir det upp till den personuppgiftsansvarige som vill behandla personuppgifter med stöd av föreskrifterna, att bedöma om det görs för sådant ändamål.

För enskilda arkivbildare kommer föreskrifterna att vara tillämpliga endast när de vidarebehandlar så kallade känsliga personuppgifter. Eftersom enskilda arkivbildare i andra fall kan stödja sin personuppgiftsbehandling direkt på bestämmelser i dataskyddsförordningen behöver det inte regleras i föreskrifterna.

I föreskrifterna kommer det att ställas krav på de enskilda arkivinstitutionerna när det gäller resurser och kompetens för att garantera en långsiktighet. Föreskrifterna kommer också att innehålla bestämmelser om särskilda skyddsåtgärder som ska vidtas vid behandling av känsliga personuppgifter, och i vissa fall vid behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser. Detta för att säkerställa grundläggande rättigheter och intressen hos enskilda vars personuppgifter förekommer i arkiven.

Ta del av utkast till föreskrifter, promemoria och missiv

Svara på remissen

Om du vill yttra dig över remissen ska du sammanfatta dina synpunkter och skicka dem till riksarkivet@riksarkivet.se senast den 3 maj 2024. Mer information finns i missivet som du når via länk här ovan.

 

Visa alla nyheter