Ny föreskrifter från Riksarkivet 

2023-10-23

Riksarkivet har beslutat om ändrade och nya föreskrifter som rör gallring och utlån av räkenskapsinformation.

RA-FS 2023:1 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2018:10) om gallring och utlån av räkenskapsinformation med mera.

Vad innebär ändringarna för myndigheter som vill gallra räkenskaper? Ändringarna omfattar dels en uppdaterad hänvisning till den nya mervärdesskattelagen (2023:200) och dels ett tillägg att föreskrifterna kan tillämpas retroaktivt på handlingar från och med den 1 januari 2011. Tillägget av retroaktivitet innebär en ökad tydlighet gällande vilken tidsperiod som föreskrifterna omfattar.

RA-MS 2023:36 Riksarkivets föreskrifter om gallring och utlån hos vissa organ som ska tillämpa Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2018:10) om gallring och utlån av räkenskapsinformation med mera.

Vilka omfattas av de nya gallringsföreskrifterna och vad gäller de? Föreskrifterna gäller så kallade OSL-organ som finns i bilagan till Offentlighets-och sekretesslagen (2009:400). Tidigare har OSL-organen inte kunnat tillämpa RA-FS 2018:10, eftersom de fallit utanför tillämpningsområdet. En gemensam RA-MS om att de ska tillämpa RA-FS 2018:10 är enklare att administrera över tid och effektiviserar för OSL-organen vid gallring av räkenskapsinformation.

Visa alla nyheter