Remiss av förslag till ändring av föreskrifter om säkerhetshandlingar 

2023-10-09

Remissen har riktats till ett antal myndigheter men Riksarkivet vill här ge möjlighet även för andra intresserade att yttra sig över förslagen.

Riksarkivet remitterade sommaren 2022 förslag till ändringar i Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2018:3) och allmänna råd om handlingar vid upphandling. Av remissvaren framkom det att det i den del av författningen som rör säkerhetsskyddad upphandling finns behov av ändringar.

Denna remiss innehåller förslag som innebär att de bestämmelser som rör säkerhetsskyddad upphandling i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2018:3) om återlämnande eller gallring av handlingar vid upphandling flyttas till Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2021:3) om gallring av säkerhetshandlingar.

Reglerna ändras så att de inte skiljer sig åt inom området personalsäkerhet. Andra föreslagna ändringar är att två upplysningsparagrafer tas bort, gallring efter utskrift på papper medges för vissa elektroniska handlingar och att handlingar som ska bevaras tas bort ur bilagan (som rör säkerhetsskyddad upphandling).

Ta del av utkast till föreskrifter och promemoria samt missiv här:

Om ni vill svara på remissen

Sammanfatta era synpunkter i ett yttrande som ni sänder till riksarkivet@riksarkivet.se 
Ange dnr RA-KS 2022/01996. För att hinna beakta era synpunkter behöver vi ha dem senast den 15 december 2023.

Kontakt
Morgan Nordberg

Visa alla nyheter