Upphävda och ändrade generella föreskrifter från Riksarkivet 

2022-11-28

De generella föreskrifterna RA-FS 2021:6 om gallring av handlingar av uppenbart ringa betydelse och handlingar av generisk karaktär samt RA-FS 2021:7 om gallring av handlingar inom stödverksamheter som trädde i kraft förra året har uppdaterats. Föreskrifterna RA-FS 2000:1 om gallring av vissa handlingar inom EU-samarbetet upphör samtidigt att gälla.

Ändringsföreskriften RA-FS 2022:1 innehåller bestämmelser som gör att RA-FS 2000:1 om gallring av vissa EU-handlingar upphävs och att bilagan till RA-FS 2021:6 ändras. De nya bestämmelserna innebär att vissa handlingar som upptas i RA-FS 2000:1 fortsatt får gallras samt att vissa handlingar inom möteshantering också läggs till i bilagan.

Att Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:6) om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse upphör att gälla har också aktualiserat behovet av ändringar som rör RA-FS 2000:1 om gallring av vissa handlingar inom EU-samarbetet. Det arbete som har genomförts har utmynnat i att föreskrifterna upphävs och att delar av regleringen istället överförs till RA-FS 2021:6. Det som överförs är sådant som tidigare har exemplifierats i föreskrifterna och inte redan är reglerat genom RA-FS 2021:6 men också sådant som har framkommit i den remittering som genomförts. Vissa av paragraferna i RA-FS 2000:1 får under en övergångsperiod om 13 månader fortsatt tillämpas.

Andra ändringar i bilagan till RA-FS 2021:6 är att benämningen ”intern planering” ändras till ”planering” samt att ett gallringsmedgivande till vissa handlingar inom möteshantering införs. Det införs också en begränsning av ifrån vilken tidpunkt föreskrifterna får tillämpas.

Genom ändringsföreskriften RA-FS 2022:2 införs en begränsning av ifrån vilken tidpunkt  RA-FS 2021:7 om gallring av handlingar inom stödverksamheter får tillämpas.

Ändringarna träder i kraft den 1 december 2022.

Du hittar föreskrifterna i RA-FS-databasen.

Visa alla nyheter