Remiss angående förändringar i föreskrifter 

2022-05-03

Remiss av ändringsförslag i föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar i upphandling (RA-FS 2018:3 ändrade och omtryckta RA-FS 2020:2).

Riksarkivet arbetar med att ändra och anpassa föreskriften till nu gällande lagstiftning och enligt de frågor och påpekande som har framkommit. Ett första utkast till föreskrifter är nu remitterad till särskilt utpekade myndigheter.

Avsikten med ändringarna som föreslås är dels att de är nödvändiga för att föreskrifterna ska vara tydliga och men även för att de bättre ska överensstämma med hur liknande handlingar hanteras i andra fall. Förslagets konsekvenser bedöms vara av mindre betydelse då de främst innebär förtydligande och konsekvensändringar. Den gallring som föreslås har vägts mot arkivlagens bevarandemål som anges i lagens tredje paragraf. Bedömning är att gallringen inte inverkar menligt på dessa och att föreslaget bättre stämmer överens med vad som anges i bilagan till Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av säkerhetshandlingar (RA-FS 2021:3).

Då ändringarna inte är omfattande begränsas remissen till ett mindre antal myndigheter som har fram till den 19 augusti 2022 att svara.

Bilagor

Frågor om remissen kan under svarstiden ställas till: Morgan Nordberg morgan.nordberg@riksarkivet.se

Visa alla nyheter