Remiss av nytt förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse 

2022-02-15

Riksarkivet arbetar med att ta fram en föreskrift som ska möjliggöra för personuppgiftsansvariga, som inte omfattas av föreskrifter om arkiv, att får behandla personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Ett första utkast till föreskrifter remitterades under 2019. Ett nytt utkast har nu tagits fram.

Avsikten med föreskrifterna är att fastställa en rättslig grund i den nationella rätten för personuppgiftsansvariga inom den enskilda sektorn som bedriver en arkivverksamhet av allmänt intresse men inte omfattas av arkivlagstiftningen. Uppgiften arkivverksamhet av allmänt intresse regleras i författningen och möjliggör därmed behandling med stöd av artikel 6.1 e i EU:s dataskyddsförordning om behandlingen är nödvändig för att utföra uppgiften i enlighet med 2 kap. 2 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Förslaget innebär, till skillnad från det tidigare utkastet, att personuppgiftsansvariga inte behöver ansöka om prövning hos Riksarkivet för att få den rättsliga grunden fastställd. Istället utgår föreskrifterna från att det är den personuppgiftsansvarige som själv eller med stöd av sakkunnig personal från t.ex. en arkivinstitution bedömer om verksamheten omfattas av föreskrifterna.

Remissen är öppen för var och en att lämna synpunkter på.

Börja gärna med att sammanfatta era synpunkter. Följ sedan föreskrifternas disposition och lämna synpunkterna paragrafvis så långt det är möjligt.

Svar på remissen önskas senast den 4 april 2022 och sänds till riksarkivet@riksarkivet.se. Ange ”Remissvar från [namn organisation/svarslämnare] angående remitterade föreskrifter med Dnr RA-KS 2021-00034” i ärenderaden.

Bilagor

Frågor om remissen kan under svarstiden ställas till: Martin Pålsson martin.palsson@riksarkivet.se

Kontakt
Martin Pålsson

Visa alla nyheter