RA-FS 2020:2, nya föreskrifter om gallring av handlingar vid upphandling- ändring av RA-FS 2018:3  

2021-01-25

Riksarkivet har genom en ändring av RA-FS 2018:3 beslutat nya föreskrifter om gallring av handlingar vid upphandling.

Ändringarna återfinns främst i bilagan till författningen men även i själva författningen. 1 kap. 1 § har förtydligats så att det nu framgår att föreskrifterna, förutom för handlingar som inkommit eller upprättats vid upphandling enligt viss angiven lagstiftning även gäller för handlingar som har samband med sådan upphandling.

Ändringen har tillkommit för att föreskrifterna nu omfattar vissa övriga handlingar vars hantering inte explicit regleras i lagstiftningen på upphandlingsområdet men som ändå har ett samband med upphandlingen, som t.ex. följe- och packsedlar eller listor och produktkataloger.

2 kap. har utökats med en ny paragraf, 3 § som föreskriver att myndigheten får gallra handlingar som efter en tid förlorar betydelse för verksamheten, t.ex. kopior och överflödiga sammanställningar som har använts för till exempel fortlöpande avstämning eller rapportering.

Bilagan till författningen har utökats med ett antal nya handlingstyper. Det rör t.ex. sådana övriga handlingar som nämnts ovan men även handlingstyper som har koppling till upphandling enligt den lagstiftning som föreskrifterna omfattar.

RA-FS 2020:2 träder ikraft den 1 februari 2020.

Du hittar de nya föreskrifterna på https://riksarkivet.se/rafs

Kontakt
Carl Billengren

Visa alla nyheter