Öka bevarandet av dokumentation under Corona-pandemin 

2020-04-29

Den pågående Corona-pandemin påverkar hela vårt samhälle. För att vi ska kunna få en helhetsbild av pandemins effekter om 5, 50 eller 300 år, är det viktigt att bevara dokumentation kring hur vi nu hanterar krisen i samhället och vilka vägval som görs. Riksarkivet uppmanar därför aktörer inom offentlig och privat sektor att öka sitt bevarande av information.

Pandemins påverkan på verksamheter

Riksarkivet anser att dokumentation från den här tiden är samhällsviktig information som måste tas tillvara och bevaras. Detta för att det i framtiden ska gå att få en komplett bild av Sveriges samlade insatser för att möta och hantera krisens inverkan på samhället. Dokumentation som är viktig både för att den egna organisationen ska kunna gå tillbaka i ett senare skede och analysera hur verksamheten agerat, och som kommer att bli väsentligt forskningsunderlag till nytta för vårt framtida samhälle.

Riksarkivet uppmanar därför aktörer inom offentlig och privat sektor att öka sitt bevarande av handlingar som på olika sätt belyser hur pandemin påverkar verksamheten. Det kan vara information som skapas som en naturlig del i ordinarie verksamhet eller information som skapas särskilt med anledning av pandemin.

Rekommendation om nödvändiga åtgärder

För statliga myndigheter har Riksarkivet tagit fram särskilda rekommendationer om nödvändiga åtgärder. Riksarkivet samverkar också med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om motsvarande rekommendationer till kommuner och regioner.

För privat verksamhet finns ingen reglering för ett långsiktigt bevarande. Därför är det viktigt att företag, organisationer och föreningar aktivt bevarar dokumentation under Corona-pandemin på frivillig väg. Riksarkivet vill uppmuntra och uppmana den privata sektorn att bevara information under Corona-pandemin.

Arbetet framåt

Riksarkivet ser det som viktigt att fortsätta och utveckla arbetet så att den information som skapas kan bevaras på lång sikt. Att vi tillsammans, oavsett sektor, hanterar frågor om till exempel bevarande och formatval redan i nuläget, och att vi tillsammans kan bidra i arbetet att följa upp och utvärdera hanteringen av krisen när pandemin är över.

Inom ramen för SASS – Svenska arkiv i samverkan för synlighet fortsätter arbetet för ett ökat bevarande av dokumentation med anledning av Corona-pandemin tillsammans med de samverkande organisationerna. De organisationer som ingår i SASS är Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun (FALK), Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), Näringslivets arkivråd (NLA), Svenska Arkivförbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Riksarkivet.

Riksarkivet har också för avsikt att bjuda in aktörer till erfarenhetsutbyte om ökat bevarande med anledning av Corona-pandemin under hösten.

Har du frågor?

Vid frågor om ökat bevarande under Corona-pandemin, kontakta oss via e-post: riksarkivet@riksarkivet.se

Mer information

Riksarkivets rekommendationer till statliga myndigheter med anledning av Corona-pandemin

Bild föreställande entrén till Riksarkivet i Marieberg
 

Kontakt
Karin Åström Iko

Visa alla nyheter