AI-projekt på Riksarkivet beviljas 400 000 kr från Vinnova 

2020-04-29

Riksarkivets projekt ”Maskintolkning av handskrivna källmaterial” får stöd genom Vinnovas satsning ”Starta er AI-resa”. Projektet går ut på att pröva och utvärdera tekniker för automatisk transkribering av handskrivna arkivmaterial inom Riksarkivet och pågår under åren 2020–2021.

Idag finns miljontals bilder på digitaliserade handskrivna arkivmaterial hos Riksarkivet. Digitalt material som behöver transkriberas för att kunna främja ny forskning och kunskap. Det saknas idag utvecklade metoder för storskalig och automatiserad hantering av handskrivet källmaterial. Möjligheten till fördjupning, jämförelser och större bearbetningar är därför begränsad.

Projektet ”Maskintolkning av handskrivna källmaterial”

I ett första steg ska projektet pröva och utvärdera tekniker för automatisk transkribering av handskrivna arkivmaterial, vanligen benämnt Handwritten Text Recognition (HTR), inom Riksarkivet. Därefter ska projektet utveckla en prototyp för hur maskinellt tolkade texter kan göras tillgängliga för användare via Riksarkivets webbtjänster. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med organisationen READ-COOP SCE som ansvarar för den AI-teknik som projektet kommer att använda.

I anslutning till projektet sker en satsning på Citizen Science, där medborgare bjudits in för att delta genom att transkribera och skapa träningsdata. Detta sker i samarbete med GPS400 – Centrum för visuell samverkande forskning vid Göteborgs universitet. GPS400 har finansierat skanning av polisrapporter från Detektiva polisen i Göteborg 1868–1902 som kommer att HTR-tolkas inom projektet.

För tillgänglighet och sökbarhet

En stor mängd handskrivna dokument blir tillgängliga och sökbara för forskningen och allmänheten. Detta på ett mer innehållsrikt och avancerat sätt än idag vilket öppnar för storskaliga textanalyser. Samband och sammanhang som tidigare gått forskningen förbi kan upptäckas. Målsättningen är att integrera HTR i Riksarkivets digitaliseringsprocess.

Vinnovas stöd till innovationsprojekt inom AI

Genom satsningen ”Starta er AI-resa” ger Vinnova företag och offentliga verksamheter stöd för att genomföra sina första innovationsprojekt inom artificiell intelligens. Det handlar om pilotprojekt som använder AI baserat på maskinlärning för nya avancerade funktioner. Syftet är att skynda på Sveriges användning av AI inom flera sektorer genom att finansiera projekt och sprida kunskapen om deras potential.

Mer information

Kontakt
Andrëa Grängsjö

Visa alla nyheter