Tack för svar på remiss 

2019-11-29

Riksarkivet vill tacka alla som har svarat på remissen (dnr RA 22-2018/11457) om vissa administrativa handlingar. Det har inkommit över 90 remissyttranden vilka nu håller på att sammanställas.

Riksarkivet ser positivt på att många ser behovet av att föreskrifterna tas fram. En stor del av remissinstanserna har också lämnat konstruktiva ändringsförslag. Flera föreslår en ytterligare remiss. Det kan komma att förlänga beredningen men kan ändå vara att föredra.

Nya föreskrifter kan därför inte träda i kraft inom den tidsram som tidigare har presenterats.

Nu gällande regler inom områdena upphandling (RA-FS 2018:3), räkenskapsinformation (RA-FS 2018:10), löne- och personaladministration (RA-FS 2019:1) och handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1997:6) ska fortsatt tillämpas. Detta gäller till dess nya författningar träder i kraft. I de fall reglering saknas får myndigheten eller det enskilda organet ansöka om RA-MS hos Riksarkivet.

Visa alla nyheter