Öppen remiss av Vägledning om gallring efter skanning 

2019-09-23

Riksarkivet ger var och en som så önskar en möjlighet att svara på remissen av Vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar.

Riksarkivets har, utöver vägledningen, tagit fram förslag till bestämmelser om gallring efter skanning av pappershandlingar. Dessa ingår i det remitterade utkastet till Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av administrativa handlingar med diarienummer RA 22-2018/11457.

Ta del av utkastet till vägledning i PDF/A här och i Word här.

Om ni vill svara på remissen

Börja med att sammanfatta era synpunkter. Följ sedan vägledningens disposition när ni besvarar remissen. Ni får gärna lämna yttrandet i två exemplar. Ett i en bearbetningsbar form, till exempel i Word, vilket underlättar vår sammanställning. Och ett i ett format som underlättar bevarandet, såsom PDF/A.

För att hinna beakta era synpunkter behöver vi ha dem senast den 8 november 2019. Skicka yttrandet till riksarkivet@riksarkivet.se med kopia till monika.jansson@riksarkivet.se. Ange ”Yttrande från [myndighetens namn] angående remissen med Dnr RA 29-2018/4422” i ärenderaden.

Kontakt
Monika Jansson

Visa alla nyheter