Förslag till nya föreskrifter om gallring på remiss 

2019-09-17

Riksarkivet arbetar med att ta fram föreskrifter som ska ersätta Riksarkivet föreskrifter (RA-FS 1991:6 ändrade RA-FS 1997:6 och RA-FS 2012:2) och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. Förslaget innehåller också förslag till bestämmelser om gallring av säkerhetsskyddshandlingar och pappershandlingar efter skanning.

Bakgrunden till förslaget är att de nuvarande föreskrifterna har tillämpats på ett sätt som inte varit det avsedda och att kritik har framförts gällande författningen som helhet och i delar. Förslaget är därför framtaget med utgångspunkt i att föreskrifterna bland annat ska vara tydligare att tillämpa.

Förslaget innehåller 2 bilagor där den första bilagan bygger på ungefär 200 tillämpningsbeslut och dokumenthanteringsplaner från myndigheter som har strukturerats. I workshopform har de ingående handlingarna sedan bearbetats. Under arbetets gång har även en hearing genomförts.

Grunden för bilaga 2 står till stor del att finna i Försvarsmaktens och Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd samt Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2018:42) och allmänna råd om gallring hos Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

En effekt av detta arbetssätt kan vara att det förekommer handlingar som inte finns hos alla myndigheter och att alla kanske inte heller känner igen sig i alla delar.

Riksarkivet inbjuder nu till att lämna synpunkter på de remitterade förslagen. Remissen har riktats till ett antal myndigheter men det hindrar inte att även andra som har synpunkter kan lämna svar. Svar önskas senast den 31 oktober 2019.

Mer information om remissen finns i missivet.

Visa alla nyheter