Riksarkivet gör inspel till arkivutredningen om att stärka Nationella arkivdatabasen 

2019-06-04

Riksarkivet lämnar nu ett inspel till arkivutredningen om Nationella arkivdatabasens (NAD) centrala betydelse för ett helhetsperspektiv på samhällets informationsförsörjning.

Riksarkivets databas- och informationssystem, NAD, erbjuder en gemensam sökingång till information om arkiv och samlingar som finns i olika sektorer. Ett verktyg där information om alla arkiv finns redovisad är en förutsättning för överblick, och för att man överhuvudtaget ska kunna hitta arkiven.

Enligt sin instruktion ska Riksarkivet ha nationell överblick över arkivfrågorna och följa arkivverksamheten i landet.

Riksarkivets vision för NAD är att alla organisationer ska redovisa metadata om sina arkiv och samlingar till NAD. Det skulle förbättra tillgänglighet och utnyttjande av arkiv och samlingar, oavsett var de förvaras.

Riksarkivet vill att tillgängligheten till allmänna handlingar ska öka genom att redovisas i NAD, och att aktörer inom den enskilda arkivsektorn ska få bättre möjligheter att ansluta sig till NAD. Riksarkivet vill också göra det möjligt för andra arkivinstitutioner att, via NAD, tillgängliggöra sitt digitiserade arkivmaterial.

 

Förslag

  • Riksarkivet vill ha ett uttryckligt uppdrag att tillhandahålla ett informationssystem för arkivväsendet (NAD).

  • Riksarkivet vill att all offentlig arkivinformation – också statliga myndigheters arkivförteckningar liksom arkivinformation av betydelse för samhället, forskning och kulturarv hos kommuner och regioner – ska redovisas i ett nationellt informationssystem för arkivväsendet (NAD), genom tvingande regler.

  • Riksarkivet vill få särskilda resurser för att genomföra ett storskaligt nationellt projekt som skapar bättre möjligheter för aktörer inom den enskilda sektorn att ansluta sig till NAD.

  • Riksarkivet vill få ett riktat anslag för satsningar på teknisk utveckling och förvaltning samt användbarhet, så att NAD kan utvecklas ytterligare som nationell infrastruktur för arkivinformation med hög täckningsgrad.

Läs Riksarkivets inspel till arkivutredningen om att stärka Nationella arkivdatabasen

Bakgrund – Riksarkivets tidigare inspel

Riksarkivet avser att komma in med ytterligare skrivelser, med fördjupningar i olika frågor.

Kontakt
Helena Långström

Visa alla nyheter