Enskilda arkiv och GDPR 

2018-05-24

På fredag börjar EU:s nya dataskyddsregler GDPR att gälla. Här är information till dig som bedriver enskild arkivverksamhet.

Enligt prop. 2017/18:105 föreslås att Riksarkivet av regeringen ska få ett bemyndigande att utfärda föreskrifter rörande behandling av personuppgifter hos de enskilda arkiv som bedriver arkivverksamhet av allmänt intresse.

Dessa föreskrifter kommer att utgöra den rättsliga grunden för att ett enskilt arkiv ska ha samma undantag från vissa bestämmelser i GDPR som den offentliga sektorns arkiv har efter den 25 maj 2018. Riksarkivet har påbörjat arbetet med föreskrifterna och tittar noga på förutsättningar och möjliga konsekvenser av ett kommande regelverk. Samverkan kommer att ske underhand med Datainspektionen och med representanter från den enskilda arkivsektorn.

Föreningar, organisationer och enskilda arkivinstitutioner uppmanas att inte radera eller gallra personuppgifter i sina arkivbestånd.

 

Kontakt

Visa alla nyheter