Antal träffar: 18
03 mar 2021 

Årsredovisning 2020 för Riksarkivet

År 2020 har präglats av coronapandemin. De vägval som gjorts i samhället och de beslut som fattats under pandemin bör bevaras för forskning och lärande i framtiden. Det är samhällsviktig information, oavsett om den skapats inom det offentliga eller inom den privata sektorn. Under våren gick Riksarkivet därför ut med rekommendationer om ökat bevarande av information under pandemin.


24 feb 2021 

Förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder ute på remiss

Riksarkivet bereder tillfälle för offentliga och privata verksamheter såväl som medborgare att yttra sig över en förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder (dnr RA-KS 2021/18).


15 feb 2021 

Nytt från Svenskt biografiskt lexikon

Svenskt biografiskt lexikon (SBL) började utges 1917 och verksamheten är sedan 2009 en del i Riksarkivet. SBL innehåller biografier över personer och släkter som gjort avtryck inom olika områden i samhället. Nu finns häfte nr 171 ute till försäljning!


10 feb 2021 

Stort intresse för Riksarkivets söktjänst under 2020

Intresset för att söka efter arkivinformation via Riksarkivets söktjänst ökar. Att kunna söka och ta del av information på distans blir extra viktigt när vi på grund av pandemin begränsat möjligheten att besök våra läsesalar.


04 feb 2021 

Riksarkivet medverkar på Folk och Kultur 10-12 februari

Vilken roll spelar arkiven i dag i regionernas kultur- och kulturarvsarbete och hur ser förhoppningar och farhågor ut för framtiden? Om detta samtalar riksarkivarien, Kulturrådets generaldirektör och kulturchefer från tre regioner i programpunkten ”De samhällsviktiga arkiven – utmaningar och möjligheter” på Folk och Kultur.


01 feb 2021 

AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven

Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under slutet av 1800-talet, med allt från lösdrivare och överförfriskade sjömän till stulna fioler och borttappade emigrantkoffertar?


26 jan 2021 

Sök våra stipendier!

Riksarkivet utlyser stipendier för arkivvetenskaplig forskning och annan verksamhet inom kulturarvsområdet – sök senast den 28 februari.


25 jan 2021 

RA-FS 2020:2, nya föreskrifter om gallring av handlingar vid upphandling- ändring av RA-FS 2018:3

Riksarkivet har genom en ändring av RA-FS 2018:3 beslutat nya föreskrifter om gallring av handlingar vid upphandling.