Skapa historia

Hur skapas historia? Av vem och varför? Här hittar du källor som du kan använda för att skapa historia och få förståelse för hur historia kan användas.

Detta är en samling dokument som handlar om ett möte mellan demonstranter och militär i Lunde utanför Kramfors i Västernorrland den 14 maj 1931. Gå igenom dokumenten och försök att skapa en bild av händelsen.

Ordförklaringar

Frågor

Bakgrundsinformation
Konflikterna tog sin början vid Marmaverken i Hälsingland där arbetarna strejkat sedan sommaren 1930 på grund av att arbetsgivaren ville sänka lönerna. I maj 1931 gick arbetarna på Graningeverkens fabriker i Utansjö och Sandviken i Ådalen ut i solidaritetsstrejk. Både vid Marmaverken och i Ådalen tog arbetsgivaren in så kallade strejkbrytare eller arbetsvilliga för att utföra arbetet istället för de strejkande arbetarna.
Strejkbrytarna kom till Lunde den 13 maj 1931. Samma dag anordnade arbetarna ett protestmöte i Kramfors och efter mötet gick de till Sandviken där strejkbrytarna höll på att lasta ett fartyg, ångaren Milos, vid massafabriken.
Ett telegram
Tidningstelegram, Västernorrlands allehanda.
Ett tidningstelegram kan liknas vid en löpsedel som trycktes för att uppmärksamma någon nyhet som var av särskilt intresse. Ur: Västernorrlands läns landskanslis arkiv, vol. EXXX:5.

Ett demonstrationståg
Fotografi föreställande demonstrationståget 13 maj 1931
Ur: Västernorrlands läns landskanslis arkiv, vol. EXXX:5.

Fotografi föreställande demonstrationståget den 14 maj 1931
Ur: Västernorrlands läns landskanslis arkiv, vol. EXXX:5.
 


Landsfogden Vn EVa_7_Mestertons vittnesmål-9.jpg
Vittnesmål från kapten Mesterton som var de ditkallade militärernas befäl.
 Ur: Landsfogden i Västernorrlands arkiv, vol. EVa:5.


Vittnesmål från anläggningsarbetaren Lidén
Ur: Landsfogden i Västernorrlands arkiv, vol. EVa:5.

 


Vittnesmål från gårdsägaren Backlund
Ur: Landsfogden i Västernorrlands arkiv, vol. EVa:5.

 
Död- och begravningsboken från Gudmundrå församling 1931
Ur: Gudmundrå kyrkoarkiv, vol. F:5
Avskrift (pdf)

 
Telegram till Länsstyrelsen från arbetare i Morjärv

Ordförklaringar

Arbetsvilliga eller strejkbrytare: personer som arbetade vid industrin trots att arbetarna strejkade.
Ibland kunde arbetsgivaren ta in arbetare från andra platser för att hålla arbetet igång då de ordinarie arbetarna strejkade.

Demonstrationståg/demonstration:
en demonstration är en protest som görs för att väcka uppmärksamhet till en specifik fråga, exempelvis rösträttsfrågan, protester mot krig eller liknande. Då demonstranterna tillsammans marscherar kallas detta ett demonstrationståg.

Fana/standar:
längst fram i demonstrationståget gick demonstranter med fanor, det vill säga flaggor som var avsedda att bäras. Ett standar var en mindre fana som var fäst på en horisontell stång med fransar runt om. I arbetarrörelsen var ofta fanorna och standaren prydda med politiska budskap.

Landsfogde: mellan 1918-1964 var detta ett annat namn för polischefen och statsåklagaren inom ett län.

Länsstyrelsen:
var långt in på 1900-talet länets hösta polismyndighet och det var länsstyrelsens uppgift att övervaka domstolarna och beordra polisarbetet inom länet.

Massafabrik: en fabrik som producerar papper.


Solidaritet: är en term som används inom arbetarrörelsen och som handlar om sammanhållning mellan människor i en grupp där man tänker på hela gruppen mer än bara på individen.

Strejk: är då arbetstagarna kollektivt vägrar att fortsätta arbeta, vanligen för att förmå arbetsgivaren att godta krav om högre lön eller andra arbetsvillkor.


Frågor:
  • Försök att beskriva vad som egentligen hände den 14 maj 1931. Vilka källor är användbara för att berätta om händelsen objektivt och sakligt? Tänk även på källkritik. Är det några källor du värderar högre än andra? Motivera.
  • Vilka källor skulle du använda om du ville skriva historia utifrån arbetarnas synvinkel? Hur skulle händelsen kunna beskrivas då?
  • Vilka källor skulle du använda om du ville skriva historia utifrån militärens synvinkel? Hur skulle händelsen kunna beskrivas då?
  • Vems historia har tidningsupplaget i Veckojournalen skildrat