Inga och Morgans yrkesdrömmar utgör två exempel av de totalt 320 uppsatser (180 pojkar, 140 flickor) på temat ”Min framtid” (1944) som finns bevarade arkivet för Länsarbetsnämnden i Värmlands län. Dessa värmländska barns framtidsdrömmar är naturligtvis präglade av ett flertal olika influenser och samhällsstrukturer.

bild av sjuksköterska 

Sjuksköterska var ett drömyrke för flickor 1944. Bilden visar ett barnsjukhus i Stockholm. Foto: Tore Burnäs, Svenska Dagbladet 1957. Stockholms stadsmuseum, fotonummer SvD 29775.


Uppsatsernas tillkomst
I uppsatserna beskriver eleverna hur de har tänkt sig att deras framtid ska gestalta sig, och då framför allt vilket yrke de ska välja. I samband med uppsatsen har de tidigare fått lyssna på radioprogrammet ”Anders väljer yrke”. Det handlade om hur en pojke i deras egen ålder drömt om att bli flygare, men på grund av nedsatt syn tvingats ändra sina framtidsplaner och i stället riktat in sig på att bli trädgårdsmästare.

 

Mönster i uppsatserna
Uppsatserna ger en bra bild av hur värmländska ungdomar födda i början av 1930-talet tänkte sig sin väg in i arbetslivet, under den period i Sverige då det så kallade ”folkhemmet” skapades och byggdes upp.

Uppsatserna visar på tydliga mönster i fråga om påverkande faktorer såsom kön, social bakgrund och geografisk hemvist. Det går naturligtvis att finna såväl likheter och skillnader mellan pojkar/flickor, familjeförhållanden och yrken samt stad/landsbygd.

Av uppsatserna framgår att den sysselsättning som lockade störst andel pojkar är jordbruk, ett yrkesval som också tydligt påverkades av vilken social bakgrund eleven hade samt varifrån eleven kom. Det populäraste flickyrket var barnsköterska, som liksom pojkarnas jordbrukare lockade fler flickor från landsbygden än från staden.

Andra för barnen attraktiva yrken, såsom flygare (pojkar) och sjuksköterska (flickor), intresserade både stads- och landsbygdselever. För elever med sin skolgång i staden utgjorde expedityrket ett populärt val. Denna sysselsättning intresserade både pojkar och flickor.


foto av flygare

Flygare var ett drömyrke för pojkar 1944. På bilden syns flygaren Hamilton. Foto: Jan de Meyere 1925–1941. Stockholms stadsmuseum, fotonummer JdM 824.

Läs mer om idéer om kvinnors och mäns arbete i folkhemmet.

Läs uppsatser på samma tema skrivna av elever på en skogsbruksskola 1960.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg