För att ta sig över Ångermanälven var båt länge det enda alternativet men i och med att trafiken blev mer intensiv och kostnaderna högre så inleddes diskussioner under mitten av 1920-talet om en eventuell bro. År 1928 fattades sedan beslutet och bron skulle förläggas vid Sandö i Kramfors kommun.

Brons byggande

Det stora brobygget påbörjades den 21 april år 1938 med Skånska Cementgjuteriet (senare SKANSKA) som entreprenör. Bron skulle bli 264 meter lång och gjutas på land med hjälp av en valvformad träkonstruktion. Efter det skulle brobågen svängas ut över älven och fästas på plats. Som mest var det cirka 400 man som arbetade med bygget och under sommaren 1939 var det 200 arbetare som påbörjade gjutningen. Med hjälp av pråmar och båtar skulle sedan den jättelika bågen svängas ut över älven.

Broraset och svallvågen

Allt gick enligt planerna fram till den 31 augusti då katastrofen skedde. Tio minuter efter skiftbytet, klockan 16.40, hördes ett väldigt brak och hela brokonstruktionen vred sig i mittpartiet och störtade ner i älven. Det hela tog bara några sekunder. Bron drog med sig många av arbetarna som fanns på plats och 18 arbetare kom att mista livet.

Sandöbron

Fotografiet är taget den 28 augusti 1939, bara några dagar innan bron rasade. I bakgrunden syns träkonstruktionen som användes när brobågen gjöts. Fotograf Tage Hedborg, ur Disponenten Tage Hedborgs, Kramfors, personarkiv, volym KI:16.

Till följd av raset uppstod en svallvåg som orsakade skador längs flera kilometer av älvstranden. Bland annat så kastades en av passagerarbåtarna som trafikerade älven tillbaka mot den kaj som den precis lämnat.

Reaktioner och hjälpinsatser efter olyckan

Hjälparbetet var snabbt igång och olika insamlingar startades för att kunna stödja de drabbade familjerna ekonomiskt. Landshövdingen, Nils Löwbeer, var väldigt aktiv efter olyckan och försökte förmå de stora företagen och organisationerna att bidra ekonomiskt, vilket många av dem gjorde.

Dokument från LO angående Sandöbron

Dokument där Landsorganisationen i Sverige (LO) bidrar med 5 000 kronor till Sandö-offrens efterlevande, efter telefonsamtal från landshövdingen. Ur Västernorrlands läns landskanslis arkiv, volym EI:39.

Telegram från Gustav V

Telegram från Gustav V efter olyckan. Ur Västernorrlands läns landskanslis arkiv, volym EI:39.

Olyckan fick inte så stort utrymme i svensk media eftersom tidningar och radio fick fullt upp med en annan nyhet som skulle bli ännu större än vad man någonsin kunnat tänka sig – nämligen andra världskrigets utbrott den 1 september 1939.

Brobygget återupptogs kort efter raset med en helt annan teknik där gjutformen stagades upp med kraftiga pelare grundlagda på fundament i älven. Den nya bron invigdes den 16 juli 1943.

Visa alla månadens dokument