Myntsedlarna är sammankopplade med två ämbetsverk från början av 1700-talet; Kontributionsränterierna och Upphandlingsdeputationen. Kontribution var en skatt som hade införts för att finansiera kriget. Kontributionsmedlen förvaltades först av Statskontoret men 1713 överfördes förvaltningen till det nyinrättade Kontributionsränteriet.

1716 bildades Upphandlingsdeputationen som hade till uppgift att upphandla militär utrustning under kriget och slutföra krigsinsatserna. Verket inrättades av Karl XII, efter ett förslag från kungens rådgivare Georg Heinrich von Görtz. För att finansiera kostnaderna togs ytterligare en skatt ut, en så kallad upphandlingsavgift.

Men krig kostar och kungen behövde fyrtio miljoner daler silvermynt till sin armé för att föra krig mot Norge. Men det var svårt att beskatta folket mer. Istället försökte man skaffa pengar genom att trycka nödmynt och obligationer. Sedan trycktes myntsedlar. De var en slags statsobligationer på tjugofem daler silvermynt som gavs ut 1716 samt på fem och tio daler silvermynt som togs fram 1717. Det var Kontributionsränteriet som gav ut myntsedlarna och arbetet med dessa skulle gå före allt annat.

Myntsedlarna hade tre namnunderskrifter och tre stämplar. De undertecknades av sex personer från tre av de fyra stånden; Carl Vincent Polus och Johan Lagermarck (adel), Nicolaus Sternel och Johan Ekendahl (präster) samt Anders Strömborg och Jacob Bunge (borgare). Myntsedlarna gav dock ingen ränta och de hade inte heller något bestämt inlösningsdatum. Då de gavs ut i obegränsad mängd förlorade de snart allt värde. Systemet kollapsade vid Karl XII:s död och en ekonomisk katastrof följde. Upphandlingsdeputationen och Kontributionsränterierna avvecklades kort därefter.

Efter kungens död blev von Görtz Sveriges mäktigaste man vilket väckte avundsjuka och hat hos ämbetsmän och högreståndspersoner. von Görtz häktades bland annat anklagad för att ha försatt befolkningen i ett utblottat tillstånd. Han avrättades 1719.


Ulrica Hofverberg

Källa: 1714 och följande års kontributionsränteri (1714 – 1719), serie H 5 Inlösta myntsedlar

Visa alla månadens dokument