Ryssarna och Storfurstens undersåtar i närområdet tvivlade på att någon fred mellan drottning Kristina och den tysk-romerske kejsaren hade ingåtts. Därför var det viktigt att tacksägelsedagens firande i Narva blev stort och uppmärksammat. Generalguvernören Carl Mörner skickar ett brev med en redogörelse för firandet till drottning Kristina den 20 december 1649. Det hade varit en bankett på rådhuset, saluter med musköter och kanoner från befästningarna i Narva och Ivangorod och tal inför svensk, tysk, finsk och rysk adel och borgerskap. Festligheterna avslutades med ett stort fyrverkeri.I brevet ingick målningen av fyrverkeriet. I mitten av illustrationen besegrar drottning Kristina draken och under den finns en vers som lyder:
"Den drake var jagh mädh ett stoort modh
som törstat hafwer alltijdh effter svenskt blodh
jagh öffverwinnen, lijdha måst och bekenna
migh till sorgh, förtreet och stort älände
att det i världen nu bliffver spoort
CHRISTINA migh haffua till intet giordt
dess frögdar sig nu bådhe cvinna och mann
att hon frälst hafver sitt fädernes landh."

Trettioåriga kriget

Trettioåriga kriget (1618 – 1648) som framför allt utspelades i Tyskland var en konflikt mellan protestantism och katolicism, en konflikt mellan den tysk-romerske kejsaren och tyska furstar, en konflikt mellan Spanien och Nederländerna, en maktstrid mellan Frankrike och tyskromerske Kejsaren samt för Danmark och Sverige från början en konflikt på grund av en fruktan för Kejserlig expansion vid Östersjön. Kriget avslutades efter ett enormt mänskligt lidande med att fredstraktaten skrevs på i städerna Münster och Osnabrück i Westfalen under oktober 1648, därav benämningen Westfaliska freden.

Källa: Målningen finns på Riksarkivet i Marieberg i "Livonica, generalguvernören i Ingermanland och Kexholm I. Carl Mörner till kunglig maj:t 20/12 1649" (Kartavdelningen stort format)

Visa alla månadens dokument