Under Stora Nordiska kriget härjade ryssarna längst den svenska kusten. Bland annat plundrades och brändes Umeå ner år 1714.

Landshövdingen Anders Eric Ramsay var ansvarig för försvaret av staden. År 1717 suspenderades Ramsay från sitt ämbete och arresterades. Han dömdes för att inte utnyttjat alla resurser för att stoppa ryssarna men frigavs efter Karl XII:s död. Därefter tillbringade han sitt liv på säteriet Jackarby i Borgå i Finland.
Kartan upprättades 1715 som underlag till Rannsakningskommissionen för landshövding Ramsays med fleras beteende vid ryssarna angrepp på Umeå den 18 september 1714.

Äldre karta av Umeå

Renskriven beskrivning på kartan: ”Först uppå Holmön anlände vid Lit A fienden som genom ett parti lät avhämta några bönder till att visa vägen. Lit B leden som han med sina galejor rodde till Umeå. Fjärden Lit C et Lit D därest Umeå farkoster lågo som av fienden uppbrända blevo. Lit E stod vår förvakt. Lit F blev vår skärbåt av våra egna uppbränd. Lit G  därest fienden landsteg. Lit H vägen varefter fienden marcherade till staden. Lit J visar var fienden med några galejor landsteg söder om älven. Lit K vägen därest fienden avdelte några troppar som brände staden. Lit L residenset. Lit M Umeå stad. Lit N Umeåsockenkyrka. Lit O därest våra soldater ställdes. Lit P stodo bönder ställda. Lit Q vägen som våra ritirerade sig till övre kyrkan och färjestället. Lit R Röbäck därest våra soldater ställde sig men nödgades sedan tåga till Nordmaling …”

Källa: Rannsakningskommissionen för landshövding Ramsays med fleras beteende vid ryssarna angrepp på Umeå den 18 september 1714. Riksarkivets kart- och ritningssamling i Marieberg.

Johan Gåsste
Riksarkivet Marieberg

Visa alla månadens dokument