Med anledning av Riksarkivets jubileumsår blickar detta månadens dokument bakåt på landsarkivets egen historia. Att bläddra bland den äldre utgående korrespondensen i ämbetsarkivet känns stundom som att vandra i en lustgård bland språkets klara källsprång, varur de mest stringenta satser flödar. Ett exempel härpå utgörs av det brev som andre arkivarien Olof Svenonius i oktober 1940 sände till direktör Elis Sundell i Stockholm med anledning av att dennes släkting Erich Sundström i Berlin begärt att landsarkivet måtte till Sundell för lösens erläggande sända ett födelse- och dopbevis, vilket Sundell sedan skulle vidarebefordra till Berlin. En oklarhet förefanns emellertid:

Ett maskinskrivet brevEtt maskinskrivet dokument

Klicka på bilderna för förstoring

»Då emellertid landsarkivet jämväl erhållit ett brev, undertecknat Johanna Sundström med samma postadress som herr Erich Sundströms, i vilket brev anhålles om födelse- och dopbevis för samme person att likaledes sändas till Eder, har landsarkivet stannat i ovisshet, huruvida möjligen två (givetvis likalydande) bevis vore erforderliga. Landsarkivet har dock icke velat utan uttrycklig begäran utfärda mer än ett bevis; därest emellertid Ni, vilken såsom befryndad med beställarna sannolikt är underkunnig om de närmare förhållanden, som föranlett anhållan om bevis, tror Eder veta, att ytterligare ett exemplar av beviset är av nöden, anhåller landsarkivet, att Ni ville underrätta landsarkivet därom, i vilket fall detsamma genast skall mot postförskott å lösen och porto tillsända Eder ännu ett exemplar av ifrågavarande bevis.»

Tjugo år senare erkände landsarkivet genom landsarkivarien Sten Engström i skrivelse till Riksarkivet emottagandet av en tidigare utlånad volym. Skrivelsen formulerades så:

Ett maskinskrivet dokument 

»Härmed erkännes, att landsarkivet i dag från Riksarkivet mottagit den av bergmästareämbetet i Östra distriktet till Riksarkivet utlånade volymen ’Förordningar, Bref och Privilegier från 1380 till 1695, C III’ och återställer härmed det av ämbetet hit överlämnade lånekvittot.»

Uppenbarligen slagen av sin egen meningsbyggnad har landsarkivarien på ämbetsarkivets exemplar lagt till: »Å, Herre Gud, sådan svenska det råkade bli!»


Månadens dokument mars 2018
Landsarkivets i Uppsala ämbetsarkiv, volymerna E 1 b:31 och F 1 ab:1

 

Visa alla månadens dokument