För militärens del blev kartor vid denna tid viktigare då krig blev allt rörligare och olika militära enheter måste kunna agera självständigt gentemot varandra. Vad det civila samhället beträffar, uppstod behov genom jordbrukets, handelns, infrastrukturens och industrialismens utveckling. Kårens kartarbete blev föregångare till Generalstabskartan, som började produceras 1827.

De skriftliga beskrivningarna skulle innehålla information av olika slag. Uppgifter om topografin var förstås självklara. Men det ansågs också viktigt att få kunskap om växtlighet, bebyggelse, befolkning, vad människor arbetade med, vilken typ av produktion som bedrevs m.m.

Fältmätarnas arbete blev med andra ord en kartläggning av svensk miljö och natur i bred bemärkelse. Själva kartorna skulle framställas på ett systematiskt sätt och enligt de senaste, vetenskapligt förankrade, metoderna. Enhetliga skalor skulle användas: 1:20 000 för konceptkartor, 1:100 000 för specialkartor och 1:500 000 för generalkartor som skulle ställas samman utifrån de två förstnämnda. För första gången infördes nu också standardiserade kartsymboler.

KrA_sep_2017_1
1815 färdigställde fältmätaren Wilhelm Maximilian Carpelan en karta över Kjula Mo i Nyköpings län, där man planerade att anlägga ett exercisfält.
Källa: Svenska topografiska kartor, IV B: 8a.

KrA_sep_2017_2
1809 rekognoscerade och ritade fältmätaren Olof Johan Södermark västra kusten av Skåne, från Kullen till Falsterbo.
Källa: Svenska topografiska kartor, XVII B: 12.


KrA_sep_2017_3
De militära beskrivningarna över landets olika delar, som den här av Umeå socken, innehåller ett brett spektra av information.
Källa: Militärgeografi, vol. 10.


KrA_sep_2017_4 KrA_sep_2017_5 KrA_sep_2017_6 KrA_sep_2017_7
Utdrag ur Gustaf IV Adolfs brev den 16 april 1805 som stipulerade upprättandet av Fältmätningskåren.
Källa: Fältmätningskåren/Ingenjörskåren/Topografiska kåren arkiv, vol. D 1.


KrA_sep_2017_8
År 1807 presenterade Fältmätningskårens direktör, överste Gustaf Wilhelm af Tibell, ett förslag (som också godkändes av kungen) för hur kartsymboler skulle standardiseras för kårens fortsatta arbete.
Källa: Fältmätningskåren/Ingenjörskåren/Topografiska kåren arkiv, vol. D 1.


Visa alla månadens dokument