Vem var hon, den äldre okända kvinnan som stod antecknad först i Litslena församlings inflyttningsbok 1914. Varför dessa frågetecken? Jag såg anteckningen när jag höll på med ett annat ärende, men den dröjde kvar i minnet. Vem var hon, vad hade hänt och kunde det finnas fler uppgifter om henne i något av arkiven förvarade på landsarkivet? Av inflyttningsboken framgick bara att hon var en okänd äldre kvinna, en hänvisning till uppslag 333 i församlingsboken samt anteckningen ”avis från länsman om begravning utan mkb”. Jag beslöt mig för att försöka följa spåren efter henne i arkiven.

En sida ur en inflyttningsbok En sida ur en dödbokKlicka på bilderna för förstoring

Litslena församling, Uppsala län Inflyttningsbok 1914, nr 1 B :4
Litslena församling, Uppsala län Död- och begravningsbok 1914, uppslag 53, nr 4 F :3

I församlingsboken framgår att man hittade henne i en öde ladugård i Hellby och att hon avlidit 1913 eller 1914. I död- och begravningsboken finns anteckningen ”funnen i en öde ladugård vid Hellby”. Däri framgår också att ingen medikolegal (rättsmedicinsk) besiktning gjordes, att hon fick en kristlig begravning och att hon begravdes den 15 februari 1914. Därutöver bara frågetecken.

En sida ur en husförhörslängd 

Litslena församling, Uppsala län Församlingsbok 1914-1925, uppslag 333 vänster sida, rad 16 A II a:3

I länsmansarkivet fanns det inga uppgifter om henne. Men, i länsstyrelsens arkiv fann jag kronolänsman Johan Turéns rapport, dit inkommen den 5 februari 1914. Han skriver:

Till konungens befallningshafvande i Uppsala län.

Härmed får jag vördsamt rapportera, att hemmansägaren Aron Johansson i Hällby, Litslena socken, förliden gårdag anträffat liket af en kvinna, liggande i en gammal uthusbyggnad, tillhörande en obebodd lägenhet i närheten af hans bostad.

Sedan jag härom erhållit underrättelse, afvreste jag till platsen och anställde undersökning. Däraf framgick, att liket, som antagligen legat i byggnaden flera månader, öfvergått till stark förruttnelse. Invid och ofvanpå liket lågo en gråbrun kjol, en svart kappa med vida s.k. puffärmar samt en svartrutig ylleschal. Häraf synes framgå att kvinnan aftagit klänningen och kappan innan hon lagt sig. Något tecken till yttre våld å den döda kroppen kunde icke upptäckas och ej hällre finnas några omständigheter, som kan gifva anledning antaga, att kvinnan ljutit döden genom annans handaverkan. Det är fastmer troligt, att hon varit trött och sjuk och gått in i huset för att hvila samt därunder aflidit.

Hvem den döda varit har ej kunnat konstateras, men af ortens befolkning har den upplysningen vunnits, att en kvinna, antagligen identisk med den döda, under oktober eller november månad förra året gått omkring i trakten och bettlat.

Den döda kvinnan, som synes vara omkring 60 eller 70 år gammal, har genom min försorg blivit nedlagd i kista, som nedsatts i en graf å Litslena kyrkogård. Då kvinnan synes hafva ljutit en naturlig död, torde någon medikolegal besiktning å liket ej behöfvas.

Grillby å Kronolänsmanskontoret den 3 februari 1914
Joh Turén

Nu vet jag lite mer, men vem kvinnan är och varifrån hon kom vet jag fortfarande inte, och frågetecknen i kyrkoböckerna kvarstår.

En sida ur en dödbok 

 

Visa alla månadens dokument