I början av 1740-talet byggdes en linnefabrik i Härnösand och det bestämdes även att fabriken skulle satsa på sidenvävnad. Att man kommer på den till synes märkliga idén att börja väva sidentyger i Härnösand är en historia som får berättas vid ett annat tillfälle, men för att kunna börja väva siden så behövdes det skickliga sidenvävare. En av dessa vävare hette Jonas Wikberg och hade tidigare arbetat vid den berömda textilfabriken Flor i Hälsingland.


I arkivet efter Hall- och manufakturrätten i Härnösand finns denna lapp bevarad. Det är ett omdöme, lämnat av prästen Laurent Wahlman i Augusti 1741, angående Jonas Wikbergs karaktär.
Ett bra betyg från prästen kunde vara avgörande för det välkomnande en person fick i det nya samhälle dit hen flyttade och i detta fall är Pastor Wahlmans utlåtande onekligen i Wikbergs favör. Han uppges vara både en flitig kyrkobesökare och en ärbar och dygdig man, dessutom tycks han vara ogift, vilket var bra för den nya orten att veta. Det gick ju inte an att vara gift på flera ställen samtidigt.
Jonas Wikberg blev anställd vid fabriken i Härnösand men sidenvävandet höll bara i sig ett par år innan det ansågs olönsamt och verksamheten övergick till att enbart väva linnevaror. Några bevarade sidentyger från Härnösand finns inte i arkiven, men vad som däremot finns är ett antal linnefragment från samma fabrik i Kommerskollegiums arkiv. Kanske har Jonas Wikberg varit med om att väva de tygerna.

Ett prästbetyg Klicka på bilden för att se en förstoring

Avskrift:
Gesällen wijd factoriet här i församblingen Flors kallad,
Jonas Wikberg lämnas thät vitnesbörd, at han under thän
tijden han här wistatz, fattat någorlunde kunskapen om
wår qristendom, flitigt besökt gudztiänsterna, med andacht
begåt ofta thän sl Natwarden, och äljest i lefwernet upfört
sej ärbar dygdig och alfwarsam: Dhå wida witterligit är,
inte inlåtit sig uti någon äktenskaps handel: Ty
warder han Wikberg recommenderas till sina salighetz
medels obehindrade åtnjutande, på the orter han an:
länder. Af Moo Pgd. Dh 10 Aug: 1741
vidi dh: 31 Dec 1741

Härnösands stad. Hallrättens arkiv, Inneliggande handlingar till hallrättens protokoll, 1741-1768, FI:1

Visa alla månadens dokument