Sjömanshusen kom till vid 1700-talets mitt för att råda bot på bristen på sjömän. De skulle fungera som arbetsförmedlingar och upprätthålla disciplinen bland sjömännen. Sjömanshusen gav dessutom understöd åt sjömän som på grund av ålder eller sjukdom inte längre kunde arbeta. Behövande sjömansänkor och barn kunde också få hjälp av den så kallade sjömanskassan.

Varje svensk sjöman i handelssjöfart skulle skrivas in vid ett sjömanshus, oftast inom det distrikt där han var folkbokförd. Arkivhandlingarna från sjömanshusen är därför ett mycket användbart material för släktforskare. Det första sjömanshuset inrättades i Stockholm. Därefter inrättades det sjömanshus i 48 svenska städer. I början av 1970-talet avvecklades sjömanshusen. Sjöfartsverket tog då över registreringen av sjömän och deras på- och avmönstringar.

Vid Landsarkivet i Uppsala förvaras handlingar från sjömanshusen i Nyköping (1754-1969), Uppsala (1888-1939) och Västerås (1879/80-1939). Särskilt användbara är registerböckerna, där de sjömän som skrivits in listas kronologiskt. Ibland finns det alfabetiska register.
Ett uppslag i en sjömansbokKlicka på bilden för att få upp en förstoring
Här ses ett Register å sjöfolk inskrifvet vid Sjömanshuset i Uppsala stad. Sjömanshuset i Uppsala hade av naturliga skäl ingen framträdande roll. Den förste som är inskriven år 1890 är Arvid Gunnar de Wall, född 1871 i Skokloster. Även föräldrarna är antecknade. Vi kan läsa att han tidigare tjänstgjort i Stockholm, att han varit värnpliktig i flottan och att han är Rymd i Lübeck 1890. Färgsinnet är antecknat som normalt, vilket var en förutsättning för arbetet. Sjöman nummer tre, samma år, är Johan Axel Wahlström, född 1870 i Gamla Uppsala. Även han har varit värnpliktig i flottan. Vi får också veta att han är Död i Bombay d. 8/2 1892. Lite längre ner kan vi läsa vilka arbeten de tre sista sjömännen på detta uppslag haft till sjöss. Två av dem har varit jungman (en sjöman inom däcksavdelningen som är ny i tjänsten) och en har varit styrman (ett befäl på ett handelsfartyg, som namnet till trots oftast inte styr skeppet handgripligen).

Månadens dokument mars 2017 Sjömanshuset i Uppsala, DI a:1, 1890-1939 Register å sjöfolk inskrifvet vid Sjömanshuset i Uppsala stad

Visa alla månadens dokument