Carl Gripenhielm (c:a 1655–1694) var Lantmäteriets chef från 1683 till sin för tidiga död 1694. Han var son till en Uppsalaprofessor och en ärkebiskopsdotter. Under hans tid som chef utvecklades lantmäteriet till ett riktigt ämbetsverk, bland annat genom att öka de teoretiska utbildningskraven på lantmätarna. Bland hans kartor är väl den mycket stora karta han 1689 upprättade över Mälaren mest känd, där inte minst hans avbildningar av slott och herrgårdar många gånger är de första avbildningar som visar byggnadernas verkliga utseende. Året innan, alltså 1688, hade Gripenhielm presenterat sin generalkarta över hela svenska riket.

Profil över Hjälmare kanal 

År 1690 fick han i uppdrag att författa en generalprofil över Hjälmare kanal, alltså en profil över hela kanalen. Denna blev enligt påskriften klar i november samma år. Den 330 centimeter långa profilkartan i skala 1:400 återfinns i Hjälmare kanalverks arkiv. Den fullständiga titeln lyder: ”Hielmare= Graaf= och Slüse=wärks= Profil och Afwägnings Delineation allt ifrån Siön Hielmaren in till Arboga Åå/såsom dess Beskaffenhet befants anno 1690 uti Novembris månad, Efter Kong: Maij:tz Allernådigste Befallning samma Tijd förfärdigat af Carl Gripenhielm”. Profilen är uppfodrad på väv. På samma vävstycke finns också en karta över Hjälmaren med en lodad farled över sjön. Kartan är avfattad på omisskännligt 1600-talsmanér men det är svårt att avgöra om Carl Gripenhielm är upphovsman till denna också.

profil över Hjälmare kanal 

Kanalen är mycket noggrant uppmätt. Slussportarnas höjd anges i fot och tum. Slussarna har bland annat namngivits efter medlemmar i kungafamiljen.

 

Månadens dokument januari 2017
Hjälmare kanalverk, K:106, karta 421

Visa alla månadens dokument