Fogdens räkenskaper från Väsby kungsgård, belägen två kilometer norr om Sala silvergruva, visar att dessa fångar trots allt försågs med en relativ varierad kost. Den spannmålsrika dieten fylldes ut med tämligen stora mängder fisk, smör, och kanske något överraskande, öl. Den svenska överheten hade uppenbarligen ingen avsikt att svälta ihjäl sina fångar. Möjligtvis ville de byta dem mot egna tillfångatagna trupper.

Kungligheter och deras följe kom regelbundet på besök till Väsby gård. Under mars månad 1545 anlände till exempel Gustav Vasa med 125 gäster. Kungen stannade i 7 dagar och hovet konsumerade bland annat 10 tunnor råg- och skrädmjölsbröd, 4 tunnor spisbröd (bakat av kornmjöl), 1/8 tunna semlor (vetebullar) och 22 vetekakor, som var lika stora som ett modernt 6-kilogramsbröd.

Vatten och bröd 1
Källa: Landskapshandlingar 1570, Västmanlands handlingar, Räkenskaper från Sala och Väsbygård,1570: 3A.


Att hovets förtäring vid godset hade antecknats noggrant är inget märkvärdigt. Också de övriga anställdas konsumtion har registrerats dag för dag. Att man däremot får en detaljerad förteckning över vad som serverades åt de fångar som arbetade i gruvan, åt kolarna i skogen och de som arbetade vid stampverken och i smälthyttan är något mer ovanligt. Räkenskapsböckerna från 1570, vilket dokumentet är ett fragment av, uppger veckovis vem som åt vid gården och hur många dagar i månaden. Det som uppges är inte enbart de anställdas olika menyer och det som beräknades gå åt, utan också de varor som effektivt förbrukades i köket och vid varje bord.

Med hjälp av spisningslistorna och köksräkenskaperna går det att fastslå att 1500-talets diet vid Väsbygård innehöll en stor andel bröd och detta vid samtliga bord och att smör var ett viktigt pålägg, något som inte ens fångarna saknade. Fångarna fick lika mycket smör per person per månad som garnisonen i Jämtland 1646-1648 och lika mycket som Carl Gustavs Wrangels skeppsbesättning under 1660-talet och till och med mer än legofolket från flera gods i Västmanlands län, totalt 660 gram smör per person i månaden (2 markpund). Fångarna saknade inte heller bordsöl, utan drack, uträknat per person per dag, mer än dubbelt så mycket öl än legofolket. (3,2 liter per dag) Ölen som de fick var inte av den sämsta kvalitén heller. En fjärdedel av deras öl bestod av det bättre ”svenneölet” som kryddades rikligt med humle och som var den vanliga bordsölen för de anställda av högre rang. Trots att gården hade fem fastanställda notfiskare, importerades dessutom kopiösa mängder saltad havsfisk och torkad fisk utifrån. Detta gjorde att fiskkonsumtionen översteg köttkonsumtionen vid samtliga bord.

Vatten och bröd 2
Källa: Landskapshandlingar 1570, Västmanlands handlingar, Räkenskaper från Sala och Väsbygård,1570: 3A.

Landskapshandlingarna från 1500-talet, som förvaras i Kammararkivet, innehåller inte enbart fögderiernas räkenskaper med den årliga skatteuppbörden, utan även en mängd avskrifter av de räkenskapsböckerna från kronans ägor och gårdar som regelbundet skulle skickas in till Kansliets räknekammare. Kammarens skattmästare ville ju förbli ständigt underrättad om vilka utgifter och inkomster dessa kungliga säten stod för.

I Västmanland ägde kronan bland annat Väsby kungsgård. Väsbygård fungerade som huvudsäte och administrativt centrum för det området som då kallades Väsbylän. Det bestod av flera härader och dit skickades förutom regionens skatteuppbörder, stora mängder av inhandlade marknadsvaror, i synnerhet livsmedel för lokalbefolkningen och de anställda i gruvområdet. Det var från denna gård som också Sala silvergruvan styrdes såväl administrativt, tekniskt, som personalmässigt. Väsby var samtidigt ett storgods med ett eget jordbruk, kvarnar, sågverk och dammar.


Avskrift:

Bild 1

Förtärningz Register
På Vesbij Gårdh pro anno

1570

Ordinantzet

Brijgningen

Till T[unnan] herreöll  {Maltt_______ 1 ½ Sp[ann]
                         Humble ______ 4 m[arkpund]
             Till T[unnan] suenneöll  {Maltt_______ 1 Sp[ann]
                   Humble ______ 2 m[arkpund]
Thil T[unnan] smeltaröll  {Maltt_______ ½ Sp[ann]
                             Humble ______ ¼  m[arkpund]
Till T[unnan] Ethikie  {Maltt_______ 5 F[järdingar]
                       Humble ______ 1 m[arkpund]

Bakningenn

            Till  24   huetekakur ___ huetemiöl ___ 1 Sp[ann]
Thil 1 T[unna] Skrätt brödh ___ Rogmiöll ___ 1 Sp[ann]
Till  1 T[unna] Suenebrödh ___ Rogmiiöl1 ___ 1 Sp[ann]
Till 1 T[unna] Smeltare bröd  {Rogmiöll_______ ½ Sp[ann]
                               Biugmiöl ______ ½ Sp[ann]

 


Bild 2

Utspisat til Arbetz
Folkit wedh Salegruffuo Anno 70

             Till _____20 8/13 personner
        Uthi ____ 13 månad[er]

         Rogmiöll ______________________ 3 p[und] 2 f[järdingar]
         Biugmiöll _____________________ 1 p[und]1 Sp[ann]
        Grijn _________________________ 2 p[und]6 Sp[ann]3 fat
        Erth[er] _______________________ 1 Sp[ann] 1 f[järding]
Till T[unnan] Miöll _ 1 Sp[ann]      Smeltare bröd __________________ 20 L[äster] 1 T[unna] 3 f

Till T[unnan] {Maltt_ 1 Sp[ann] }  Suenne öll ______________________ 4 L[äster] 1 T[unna]
                        Humbla _ 2 m[arkpund]
till T[unnan] {malt_ 2 f[järdingar] } Smeltare öll __________________ 12 L[äster] 11 T[unnor]
                      Humbla _ ¼  m[arkpund]
       Effter Lache ___________________ 1 T[unna]
 
               Suma

             Spannemål ______ 4 L L[äster] 5 p[und] 1 Sp[ann] 3 fat
              Humble _________6 L[ispund] 17 m[arkpund]
     Saltt _________________________ 1 T[unna] 10 L[ispund] 2 m[arkpund]
      Smör _______________________ 1 T[unna] 11 L[ispund] 4 ½  m[arkpund]


Texten är författad av Jan Mispelaere vid Riksarkivet Marieberg

Visa alla månadens dokument