Geometriska jordeböcker utgjorde Lantmäteriets huvudsakliga produktion under de första decennierna från bildandet 1628. Man tanken att kartera hela Sverige, gårdsvis eller byvis, för att få grepp om landets resurser. Dessa kartor bands in i böcker som benämndes geometriska jordeböcker för att särskilja dem från kamerala jordeböcker som inte innehåller kartor. Några adelsmän anställde också lantmätare för att på samma sätt låta kartera sina egendomar.

Ett sådant exempel finns på Landsarkivet i Uppsala och beskriver Gustaf Rosenhanes säteri Bredsjö i Järlåsa socken 2,5 mil väster om Uppsala. Rosenhane lät genomföra en geometrisk kartläggning av de hemman och torp ”meddes sina tillhörige ägor uthi åker och ängh” som låg under Bredsjö. Jordeboken är daterad 1673 men den är tyvärr inte signerad varför vi inte vet vem lantmätaren är. Gustaf Rosenhane (1619–1684) var vice president i Svea hovrätt och 1672–1673 ordförande i kommissionen angående trolldomsväsendet i Hälsingland. Han är troligen också den som gömmer sig bakom författarpseudonymen Skogekär Bergbo. Gustaf Rosenhanes bror var den mer kände diplomaten och riksrådet Schering Rosenhane (1609–1663).

Framsidan till kartbok 

Liksom alla geometriska jordebokskartor innehåller dessa kartor en mängd information. Först och främst åkrarnas och ängarnas avkastning, men också, som i Harsbo och Sibbowik (nuv. Säbovik), humlegårdars storlek och placering. Gårdslägena är intressanta inte minst för släktforskare. Kartorna är också intressanta för ortnamnsforskningen. Flera av gårdarna är säkerligen uppkallade efter Gustaf Rosenhane: Rosenbacka, Rossdall (nuv. Rosendal) efter förleden i efternamnet, samt Hanelund efter efterleden.

Karta över Säbovik 

Kartorna kan också ge annan information. På kartan över Båkbruna (nuv. Backbrunna) anar man en gränstvist. Nederst på kartan ser man dels den utritade gärdesgården, dels en streckad gränslinje dragen mellan gränsmarkeringar. Dessa två linjer överensstämmer inte, vilket de borde göra. Texten utanför Backbrunnas ägor lyder: ”Här säges Häslesta ägor taga wid på denna sijdan”. Ordet ”säges” visar att här finns en oklarhet.

Karta över Backbrunna 

Månadens dokument augusti 2016
Bredsjö säteri
ULA/13077/B 1/0001:00001-00026

Visa alla månadens dokument