Malma kyrkoarkivs volym J:1 innehåller som sig bör skrivelser från Kungl. Maj:t, precis som det brukar vara med kyrkoarkivens J-serie. I den finns också några visitationsprotokoll och inventarieförteckningar. Innehållet täcker tiden 1601 till 1781 och den inbands 1783 enligt uppgift på pärmens främre insida. Det som gör den här volymen speciellt intressant i det här sammanhanget är den första handlingen i volymen. Det är en tryckt avbildning av en runstav. Dessa var en äldre evighetskalender i form av en trästav med inristade runor. Oftast, liksom på den i Malmavolymen avbildade runstaven, fanns tre rader med tecken.

Bild föreställande runstav från malma socken 

Om man börjar underifrån så utgör den understa raden med runor gyllentalen. Det är de 16 vikingatida runorna i en speciell ordning kompletterade med tre yngre runor. Dessa runor användes med siffervärdena 1 till 19 för att veta när nymåne infaller. Dessa runor upprepas på raden 12 gånger kompletterat med de första sju runorna en gång till.

Den mellersta raden utgörs av de sju första runorna i den yngre futharken, alltså runalfabetet, upprepade 52 gånger. Dessa symboliserar årets veckor.

Slutligen så utgörs den översta raden av ett antal symboler som markerar viktiga helgdagar. Nere till höger syns till exempel Jesusbarnet i december. Runstaven är nämligen uppdelad på de tolv månaderna, med januari till juni i den vänstra spalten och juli till december i den högra.

För att kunna använda en runstav måste man veta det aktuella årets gyllental samt årets söndagsbokstav, alltså den runa som det året betecknar söndag.

Runstavar finns belagda från 1200-talet och omnämns i litteraturen första gången 1555 i Olaus Magnus Historia om de nordiska folken. Införandet av den gregorianska kalendern 1753 gjorde att runstavarna upphörde att användas.

Varför en avbildning av en runstav bundits in i Malma J:1 är fortfarande en gåta. Möjligen kan det vara så enkelt att man inte hittade någon lämpligare plats att binda in den än tillsammans med kungliga skrivelser. När detta band skapades 1783 hade runstavarnas tid redan varit förbi i 30 år och avbildningen är helt uppenbart från tiden då sådana användes.

 

Månadens dokument januari 2016
Malma kyrkoarkiv J:1

Visa alla månadens dokument