I Wendes artilleriregementes arkiv finns handlingar från en sådan barnskola vilken senare fick namnet Hertig Carls barnskola för artilleriet. Arkivet rör perioden från 1818 till det skolan upplöstes 1892. Skolan hade dock funnits i Kristianstad ända sedan 1779.

Undervisningen var avgiftsfri och obligatorisk för soldaternas barn, både flickor och pojkar, mellan 6 och 14 år. De gick i skolan hela året utom åtta dagar före och efter varje högtid. Lektioner ägde rum 8-11 och 14-17 (på vintern 13-16). På söndagarna skulle de äldre barnen gå med sin lärare till gudstjänsten. Efter gudstjänsten blev det förhör på predikan.

Pojkarna undervisades i läsning, skrivning, kristendomskunskap, de fyra räknesätten, geometri och svensk geografi. Flickorna fick lära sig läsa, en del skrivning samt kristendomskunskap. De fick även praktisk undervisning i att sticka, spinna, nysta, karda och sy. Flickorna skulle sköta städning och skurning av skollokalen. En timme varje dag hade alla barn gymnastik. Musikaliska pojkar fick även musikundervisning.

Lärarna hade i regel någon militär anknytning och var gifta. Hustrun skulle sköta undervisningen av flickorna i slöjd. Äldre barn fick befästa sina kunskaper som biträdande lärare, monitorer, för de yngre barnen, den s k Lancastermetoden.

Barnskolan försåg även barnen med kläder. De fick bara användas på sön- och helgdagar eller när läraren sa till. Liksom manskapets kläder visiterades barnens kläder regelbundet.

Finansiering av skolan skedde dels genom avgifter från varje kompani dels med portkassemedel. En viss tid (växlande varje månad) före portens stängning slogs ett portslag. Ville man efter det komma in i staden måste man erlägga portpeng, vilken gick till barnskolan. Systemet upphörde 1841 och skolan fick istället pengar från statskassan.

I takt med att den 1842 lagstadgade folkskolan på allvar kom igång minskade antalet barn i barnskolan. 1886 inställdes undervisningen p g a för litet antal barn och 1892 upplöstes skolan.

 

Examensprotokoll 20 december 1825
Wendes artilleriregemente, Barnskolan D1:1.

Carl Strömstedt, 10 år (andra raden) och hans syster Sophia, 8 år (längst ner) var "ovilliga" elever. De kämpade med stavning och att läsa svensk och latinsk stil. Någon utantilläsning tycks de inte ha börjat med och inte heller räkning eller skrivning. Sofia har dock förkovrat sig en del i strumpstickning och kardning.

Vid visiteringen av deras kläder framgår att Carl Fredrik har allt i brukbart skick. Sofias kängor däremot är förslitna, illa vårdade och odugliga till vidare bruk.

 

Litteratur:

Kungl. Wendes artilleriregementes historia 1794-1994, red. Sven Scheutz (Kristianstad 1993)

 

Visa alla månadens dokument