Våren 1916 skickades skyddstrupp från Första livgrenadjärregementet (I 4; 1628-1927) till finska gränsen. Deras uppgift var att kontrollera trafiken över gränsen. Bevakningsområdet sträckte sig från Muonionalusta i norr till Haparanda i söder vilket är en sträcka på 32 mil.

14. kompaniets posteringar var belägna från Ruskala till Kengis och senare utsträckte sig bevakningen till Kolari. Plutonchefen utövade uppsikt och inspekterades var fjortonde dag av kompanichefen. Kompaniet var förlagt i huvudsak i Övertorneå skola medan 13. kompaniet kom att förläggas i Kärrbäcken. Första livgrenadjärregementet avslutade sitt uppdrag i Tornedalen våren 1919.

Kapten Ernst Liljedahl som tjänstgjorde som bataljonschef var även författare och skrev ned sina minnen i sin bok "Norrut". Skyddstrupperna organiserades i enlighet med gällande krigsorganisation arméfördelningsvis i s k kombinerade bataljoner (kbat), det vill säga de bestod av kompanier ur olika infanteriregementen. I 1912 års krigsorganisation benämndes kompanierna från I 4 som de 13. och 14., i 1916 års som 1. och 2.

Nedan visas exempel på skisser över ryska posteringar på den finska sidan som upprättades av 2. komp., VIII. kbat, i samband med bevakningen av gränsen.

Visa alla månadens dokument