Hon hade följt sin makes förband ut i fält, för att hon "beslutit att lifva och dö vid sin mans sida" som det står i brevet. På olika sätt hjälpte hon sin man och hans kamrater under striderna vid Ratan och Sävar 1809, såväl före som efter det att hennes make tillfångatagits av ryssarna. För hennes modiga agerande ville Generalbefälhavaren för Kustarmén, greve Gustaf Wactmeister, förära henna "Medaillen för Tapperhet". Därför skrev Wachtmeister denna rapport till Drottning Hedvig Elisabet Charlotta:

"Underdånigaste Rapport.

Ibland de Bragder, hvilka göra
vårt Fosterland å nyo sällt
och redan Stridens vapen fällt
jag nyss ett hjelteprof fått höra,
som skall vår milda Drottning röra
och som berättas oförmäldt.

En Soldat, vid namn Servenius, utaf Eders Majts Egit regemente, hvilket vid alla tillfällen visats sig värdigt det Höga namn det fått äran att bära, har, enligt i underdånighet bifogade Rapport ifrån Brigadchefen, Öfver Adjutanten, Öfversten och Riddaren Friherre Boye, fått tillfälle, - ty kärleken får det alltid! - att vid Trouppens embarquering i Gräddö, smyga sin hustru med sig, som beslutit att lifva och dö vid sin mans sida. - Hon bevistade i karlakläder, affairerne vid Säfvar och Ratan, der hon äfven sedan hennes man vid förstnämnde ställe blef skjuten eller fången, under fiendens eld, hopsamlade tappade fiendtlig Amunition hvarmed hon försedde månge af sin mans kamrater, som bortskjutit sina patroner. - Först då expeditionen till Piteå skulle afgå, uptäcktes henes förklädning, så hon redan stod färdig att följa Commenderingen, för att för tredje gången, efter sin förmåga, gagna sitt Fädernesland. - Af dessa anledningar, och för att på en gång belöna Tapperheten och den ägta Troheten, har jag trott mig böra tilldela henne Medallien för Tapperhet.

Milda Drottning! Då man ger
priset åt Ert kön, för dygder
vördade i dessa bygder,
tänker man förtjust på Er.
Hoppas Lyckan, Hoppas friden,
hoppas på den glada tiden
under förra Gustafs dar.
Sällheten, som flygtig var,
Svea folk fått åter njuta
sen Ni Kronan trädde till --
Men då hjertat tala vill
bjuder Vördnaden att sluta.


Högquarteret Umeå den 6:te September 1809

Wachtmeister

General Befälhafvare för Kust Armén

 

G Lagerbring

Tjenstgörande General Adjutant vid Kust Armén"

Visa alla månadens dokument