De publicerade uppsatserna är hämtade från Länsarbetsnämndens i Värmlands län arkiv, som finns tillgängligt på Värmlandsarkiv. Men vad är en länsarbetsnämnd och vad kan man hitta i länsarbetsnämndernas arkiv?


Länsarbetsnämnderna
Från 1900-talets början och fram till och med 1940 sköttes den offentliga kommunala arbetsförmedlingen i Värmlands län via Arbetsförmedlingsanstalten i Värmlands län. Länsarbetsnämnderna tillkom 1940 när den offentliga arbetsförmedlingen ställdes under staten och ledningen flyttades från kommunal arbetsförmedlingsstyrelse till länsarbetsnämnder.
 
Länsarbetsnämnderna ingick i Arbetsmarknadsverket och lydde under Arbetsmarknadsstyrelsen. Det fanns en länsarbetsnämnd i varje län utom på Gotland där motsvarande funktion återfanns som en enhet på Länsstyrelsen. Länsarbetsnämnderna lades ner 1 januari 2008 och deras arbetsuppgifter övertogs då av den nybildade myndigheten Arbetsförmedlingen.

Länsarbetsnämndernas verksamhet
Länsarbetsnämnderna skulle förverkliga en aktiv arbetsmarknadspolitik och som regional myndighet svarade nämnderna för samordning av kontakter med partsorganisationer, kommuner, andra myndigheter och organisationer.
 
Länsarbetsnämnderna skulle följa utvecklingen på arbetsmarknaden, planlägga och vidta åtgärder för en tillräcklig sysselsättning. De ansvarade för samordnad styrning, uppföljning och utveckling av verksamheten vid de regionala arbetsförmedlingarna.

bild av ungdomar 

Sommararbetande ungdom, bild ur broschyren Sommararbete i jordbruket, utgiven av Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen 1950. Ur Länsarbetsnämndens i Västmanlands län arkiv F IXa:1, Handlingar rörande ungdomsläger och praktikantutbyte 1947–1950 (Landsarkivet i Uppsala)

Yrkesvägledning inom det kommunala skolväsendet sköttes av länsarbetsnämnden. Nämnden gav även ekonomiska bidrag till omflyttning, bostadsanskaffning, omskolning, fortbildning, stöd att starta eget företag, och betalade ut medel för beredskapsarbete, lönebidragsanställningar och arbetslivsutveckling (ALU).

Länsarbetsnämndernas arkiv
Länsarbetsnämndernas arkiv innehåller bl.a. serier av protokoll, olika rapporter för länen rörande t.ex. arbetslöshet, statistiska uppgifter, handlingar rörande yrkesvägledning samt korrespondens mellan länsarbetsnämnd, kommuner, myndigheter och organisationer.

I Länsarbetsnämndens i Värmlands läns arkiv finns även några intressanta serier som rör arbetskraftsinvandringen till Värmland under perioden 1944–1948, t.ex. viseringsansökningar och utlänningsärenden/akter. Handlingarna om arbetskraftsinvandring kan delvis omfattas av sekretess. Läs mer om sekretess.

bild av broschyr 

Broschyr från Arbetsförmedlingen 1950, ur Länsarbetsnämndens i Västmanlands län arkiv F IXa:1, Handlingar rörande ungdomsläger och praktikantutbyte 1947–1950 (Landsarkivet i Uppsala)

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg