Utdrag ur kyrkobok

Steg 1/3
Ändamål *

Folkbokföringshandlingarna innehåller många uppgifter. Vilka uppgifter som tas med i utdraget beror på vad handlingen skall användas till. Det har även betydelse om utdraget ska användas inom Sverige eller i ett annat land. När det gäller t.ex. adoption har givarländerna olika krav på utdragets utformande.

För att undvika felaktigheter och onödiga kostnader för dig som beställer utdraget behöver vi få veta ändamål och i vilket land utdraget skall användas.

Person som utdraget gäller
Utdrag ur *
Tidpunkt och plats för händelsen som utdraget ska gälla
Land där utdraget ska användas
Extra upplysningar

Dessa uppgifter är inte obligatoriska men kan underlätta sökningen i arkiven och därmed minska avgiften för forskning.

Övriga upplysningar
Kontaktuppgifter
Faktureringsadress

Ange endast om faktureringsadress skiljer sig från adressen ovan.

Tillbaka till: Beställ uppgifter