De förvaltningsgemensamma specifikationerna (FGS:erna) är tänkta att kunna användas av hela den offentliga förvaltningen. Därför sker arbetet med att ta fram dem gemensamt av representanter från både statliga och kommunala myndigheter. Mer information om arbetet med att ta fram FGS:er finns i vägledningen "Att utveckla, förvalta och införa FGS:er Utvecklingsprocess".

Vid önskemål om att vara färdledare eller att delta i ett framtagningsprojekt för en FGS eller vid önskemål om att en FGS för en specifik informationstyp ska tas fram kontakta FGS-funktionen via e-post, ra-fgs@riksarkivet.se.  

Den här sidan innehåller information om de pågående projekt som just nu arbetar med att ta fram olika FGS:er. Den innehåller också information om inlämnade förslag och önskemål om att starta upp projekt för framtagandet av FGS:er samt inkomna önskemål om att olika FGS:er ska tas fram.   

En del av de inkomna önskemålen om FGS:er kommer inte att resultera i att egna FGS:er tas fram för informationstypen utan i utökningar av andra FGS:er. Dessa utökningar tas i dagsläget inte fram i FGS-projekt men redovisas ändå under rubrikerna nedan. Här redovisas också inom parentes vilken organisation som är färdledande eller som planeras bli färdledande för ett framtagningsprojekt.

Pågående framtagningsprojekt

För närvarande arbetar olika projekt med att ta fram följande FGS:er:

 • FGS Personal (FGS-funktionen)
 • FGS Ärendehantering (FGS-funktionen)
 • FGS Databas (Färdledare: Riksarkivet)
 • FGS:er för Utbildningsinformation (Färdledare: Fyrbodals kommunförbund)
 • FGS Geodata (Färdledare: Sveriges geologiska undersökningar)
 • Utökning av FGS Ärendehantering för objekt/anläggningar som inte ryms under ärendehantering (Får jag lov-projektet under ledning av Boverket)

Inlämnade förslag till framtagningsprojekt

För närvarande behandlar FGS-funktionen och förvaltningsrådet inkomna förslag och önskemål om att ta fram följande FGS:er:

 • FGS Livsmedelskontroll (Sambruk)
 • FGS Leverantörsreskontra (Sambruk)
 • FGS för journalsystem (utredning pågår om antal FGS:er och färdledare)
 • FGS Ekonomi (ESV, förarbeten pågår)

Önskade FGS:er

Till FGS-funktionen har det inkommit önskemål om att följande FGS:er ska tas fram:

 • FGS Webbsidor
 • Möjlig utökning av FGS Ärendehantering för incidenthantering

För närvarande finns det varken någon färdledande organisation eller projektgrupp utpekad för dessa FGS:er. Vid önskemål om att delta i arbetet för att ta fram någon av FGS:erna kontakta FGS-funktionen via e-post, ra-fgs@riksarkivet.se.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Tomas Wallin