Välkommen till Möt källorna!

I arkiven finns spåren kvar efter människorna som fanns här före oss. Genom att ta del av arkivkällorna kan vi möta personer som vi inte finner i historieböckerna. Mötet med dem kan väcka en mängd frågor och ge möjlighet till reflektion över dåtid och nutid och ge perspektiv på oss själva. Källmaterialet, som till största delen består av primärkällor, är inte minst en utmärkt resurs när man ska lära sig att arbeta med historiska forskningsmetoder och öva på källkritiskt tänkande.

Arkivdokumenten är ibland svåra att läsa på grund av gammal handskrift och krångliga formuleringar. Vi har därför bifogat avskrifter och ibland även en moderniserad svensk ”översättning” av avskriften.
Vi har också lagt till en förklaring till svåra ord och begrepp. De ord som är understrukna med små punkter har en ordförklaring som ska komma fram när man för muspekaren över ordet. Lämna gärna förslag på andra ord eleverna har svårt att förstå.
Vi föreslår att eleverna jobbar tillsammans två och två eller i grupp. En del av frågorna till materialet går ut på att diskutera. Överhuvudtaget är det bra att prata kring materialet, både kring det man ser, eller det man inte ser.

Om du vill ha ett facit till Personöden och Teman, till de frågor som vi kallar Arkivfrågor,  och/eller till Dokumentdetektiven maila: motkallorna@riksarkivet.se

Personöden

Sidan innehåller olika personöden vars berättelser växer fram genom att eleven studerar källmaterialet. Till materialet finns frågor som hjälper eleven att förstå källan, stimulerar till reflektion och ger träning i källkritik. Övningsuppgifterna är utformade så att du som lärare direkt kan använda det tillsammans med dina elever, eller så kan du se det som inspirationsunderlag i din egen planering.
Personödena utspelar sig från tidigt 1800-tal till tidigt 1900-tal. Urvalet är gjort med tanke på kursplanerna i historia för åk 7 – 9 och gymnasiet. En länk till på vilket sätt personödena anknyter till läroplanens centrala innehåll ligger vid varje personöde.
Självklart kan du använda materialet även i andra ämnen och i andra årskurser!


Teman

Sidorna innehåller olika teman där det inte är en person i fokus, utan ett fenomen, en händelse eller tidsepok. På samma sätt som under  Personöden, finns här källmaterial och övningsuppgifter att använda direkt med eleverna. Eller så ser du det som inspiration i din egen planering. Under varje tema finns en länk till "centralt innehåll" så du som lärare kan se hur övningarna kan passa in i läroplanen.

Dokumentdetektiv

Denna ingång är bra om du har ett kortare pass med dina elever. Här ligger olika dokument med ett antal frågor till. Eleverna kan jobba med olika dokument gärna två och två och sedan berätta för varandra i större grupp, eller så får alla samma dokument med diskussion i helgrupp. Frågorna är tänkta att stimulera eleverna till att börja ställa frågor till källmaterialet, och fundera kring hur dokumenten kan användas i skapandet av historia.


Skapa historia

Skapa historia innehåller dokument och uppgifter där eleven ska fundera över hur man skriver historia och hur historia kan användas och anpassas utifrån vilket perspektiv och synvinkel man väljer då man tolkar källorna. Ingångarna är fokuserade på antingen en specifik händelse eller ett tema. Under varje ingång finns en samling med dokument från arkiven tillsammans med avskrifter där det behövs. Det finns också ett antal frågor som kan användas direkt med eleverna, eller så kan du se det som inspirationsunderlag till ett eget upplägg. Materialet fungerar på liknande sätt som ”Dokumentdetektiven”, men övningarna under Skapa historia tar mer tid i anspråk och belyser ett tema eller en händelse från flera infallsvinklar.
Skapa historia kan användas för att prata om historiebruk.

Fokus källkritik

Uppgifterna innehåller många frågor om källkritik. Bland annat ber vi eleven att använda sig av de källkritiska kriterierna. Vi har sammanställt dessa på en egen sida som eleverna hittar en länk till på förstasidan. Om du som lärare vill fokusera enbart på källkritik, går alla källor utmärkt att använda till det. Det finns i anslutning till frågorna en klickbar länk som heter: Fokus källkritik. Nedan finns frågorna eleverna då kan använda sig av.


Frågor
 1. Vilken typ av källa är det frågan om? Är det till exempel en tidningsartikel, en dagboksanteckning, ett intyg eller kanske ett fotografi?
 2. Vem har skapat källan (namnet på myndigheten, skribenten eller fotografen), och från vilken tid är den?
 3. Skriv upp ord och uttryck som du inte förstår, och ta reda på vad de betyder.
 4. Lägg märke till detaljer. Finns det något i källan som väcker ditt intresse? Berättar den något som du inte visste tidigare?
 5. Försök avgöra varför källan skapats och vem den riktar sig till.
 6. Under vilka omständigheter har källan kommit till?
 7. Ur vems synvinkel är källan skriven? På vilket sätt kommer det fram i innehållet?
 8. Vilka frågor väckte källan hos dig? Var kan du hitta mer information för att få svar på dina frågor?

 

 

Fler idéer

Låt materialet inspirera till vidare arbete! Kanske det kan komplettera det ni redan gör, eller inspirera till att ni tänker nytt!

Beskriv personen

Materialet lämpar sig för att låta eleverna skriva en sammanfattning av personernas liv. Utgå från ett personöde och använd allt källmaterial! Lägg ihop pusselbitarna som källorna är och se vilken bild av personen ni kan få fram. Om eleverna arbetar i olika grupper, kan bilderna bli olika. En bra utgångspunkt för diskussioner.

Kreativt skrivande

Efter att man tagit del av personödena kan man låta personen man lärt känna:

 • Skriva brev; till en vän, partner, mamma eller någon annan. Man kan låta personen skriva som barn, vuxen och/eller gammal.
 • Skriva sin livsberättelse. Använd materialet ni tagit del av och låt det bli stommen i personens egen berättelse. Kanske man måste komplettera med mer material, vilket kan jag då behöva?
 • Skriva dagbok. Välj den tid i personens liv som känns spännande att skriva om, och sätt några dagar, veckor på pränt. Vad händer, vad tänker personen och hur ser den på sin tillvaro?

  Denna övning kan man kanske också göra på engelska…
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg