I kyrkböckerna har prästen inte bara skrivit ned de vanliga uppgifterna kring födelse och död utan också sina egna tankar om flickans öde.

Födelse- och dopboken

bild av dopbok
 
d. 21 [december] om morgonen ganska bittida kom Hans Stora Hanes och Hustruns Gertruds Larsesdotters, lilla dotter til werlden, hwilcken d. 22 Ejusdemblef om aftonen hemma christnadoch kallad Britha. En sorg för des föräldrar, at se detta sitt barn wara födt med ofärdiga armar.

FaddrarneFaddrarne.

Olof Botelsson i Prästgården.
Hans Larsson Lilla Hanes.
Jacob Jacobsson Stora Endregårda.

Hustru Sophia til Quie bar Barnet.
Lars Lilla Hanes dotter Anna.
Margaretha Larsesdotter. Piga til Lilla Endregårda.

Källa: Endre kyrkoarkiv volym CI:2, födelse- och dopbok 1740–1847 (Landsarkivet i Visby)

Död- och begravningsboken

bild av dödbok 

Decemb[e]r d. 27 om morgonen bittida, eller tredie dag Jul, blef Hans Stora Hanes lilla dotter wid namn Britha död och begrafwen på Endre kyrkogård d. 5: Januarii år 1755, sedan hon lefwat här i werlden allenast 6 dagar. En stor Herrans godhet, som tog detta lilla barnet til sig, h.ketannors för sina wanskapel.a armars skull hade most lefwat ett uselt lif.

Källa: Endre kyrkoarkiv volym CI:2, död- och begravningsbok 1740–1847 (Landsarkivet i Visby)

Statistiska tabellen

bild av statistisk tabell 
 
En hustru har födt et flickobarn, hwars händer woro bögda åt kroppen, och högra armbogen sat allenast några tvärfinger ifrån skuldran. Bemelte barn döde efter några dagars förlop.

Källa: Endre kyrkoarkiv volym G:1, Befolkningsstatistiska tabeller 1749–1773 (Landsarkivet i Visby)

Statistiska tabeller

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg