Centralt innehåll

  • Hur historiska källor om en familj eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor. (Lgr11 Åk 7 – 9, Historia) 

 

  •  Hur historia kan användas för att förstå hur den tid människor lever i påverkar deras villkor och värderingar. (Lgr11 Åk 7 – 9, Historia)

 

  • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. […] (Lgr 11 Åk 7 – 9, Samhällskunskap)

 

  • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra in egen eller andras situation.  Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. ( Lgy 11 Historia, 1a 1)

 

  • Tolkning och användning av olika slags källmaterial. ( Lgy 11 Historia, 1a 1)

 

  • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. (Lgy 11 Historia 1b)

 

  • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder […] (Lgy 11 Historia 2 b)

 

  • Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial. (Lgy 11 Historia 2 b)

 

  • Metoder för att kritiskt bearbeta information, t ex källkritik. (Lgy 11 Samhällskunskap 1a 1, 1 b & 2)

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg