Under häxprocessernas tid, framför allt 1600-talet, var kyrkans makt stark och landets lagar användes parallellt med guds lagar när det gällde trolldomsrättegångarna. Kyrkan var platsen där befolkningen fick reda på vad som var rätt och fel, både när det gällde andliga frågor och världsliga frågor. Nyheter, beslut och annan information från kungamakten skickades ut i form av skriftliga kungörelser som lästes upp av prästen i kyrkan.
Ett exempel på en sådan skriftlig kungörelse, ett så kallat plakat, är detta som är utfärdat 1665 av Kungl. Maj:t (Kungliga Majestät) och som handlar om eder och sabbatsbrott. Sabbaten var helt enkelt söndagen, vilodagen, och detta var en dag gå man inte fick arbeta. I denna skrift finns ett kapitel som rör olika typer av trolldom och andra vidskepelser. Läs texten och svara på frågorna.

Avskrift (pdf)

Frågor

Arkivfrågor
1. I texten nämns flera olika förseelser som är förbjudna och straffbara, vilka?

2. Vad menas med planetläsande tror du?

Diskussionsfrågor

3. Hur har lagen förändrats, är något av det som tas upp fortfarande straffbart idag?

4. Kan du komma på några exempel på vanligt förekommande företeelser som sker idag som skulle ha varit brottsliga om lagen från 1665 fanns kvar?

5.  Vad menar man i lagen att man ska ta hänsyn till när man beslutar om vilket straff som ska utdelas? Vad tycker du om det? Hur fungerar det idag?
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg