Samiskt arkivmaterial från hela Europa i webbportalen Nuohtti 

2023-02-02

I dag öppnar Nuohtti - en portal med 30 000 digitala dokument och fotografier från Sápmi, hämtade från 32 arkiv, bibliotek och museer i Europa.

Nyheten finns tillgänglig på nordsamiska längre ner i texten.
 
Webbportalen Nuohtti startsida 

Webbportalen Nuohtti.

Lanseringen av Nuohtti är ett första steg på vägen mot att möta urfolket samernas behov av och rätt till information om sig själva. Genom cirka 400 år har arkivmaterial skapats av myndigheter, vetenskapsmän, upptäckare och missionärer från hela i Europa på besök eller på arbete i Sápmi. Dokumentationen som de har skapat blir nu digitalt tillgänglig på ett enkelt sätt. Nuohtti representerar en ny metod för att främja dekolonisering och digital repatriering av det samiska kulturarvet.

Exempel på vad man kan hitta i Nuohtti är etnologiska rapporter, samemissionärers dagböcker, protokoll från Lappfogdarna, fotografier tagna av privatpersoner och myndigheter, rättsliga dokument med mera.

Dokumentationen har till stor del gjorts av personer utanför det samiska samhället och kan ibland upplevas som sensitiv för samerna själva. Därför är Nuohtti försedd med etiska riktlinjer som man uppmanar användarna av portalen att följa.

Nuohtti är öppen för alla som är nyfikna på samisk historia och kultur. Välkommen in!

De ansvariga för portalen är riksarkiven i Norge, Sverige och Finland, samt de samiska arkiven i Norge och Finland. Nuohtti är utvecklat som en del av det nordiska projektet Digital Access to the Sámi Heritage Archives som pågick 2018–2021.

Besök webbportalen Nuohtti här

Kontakt: Maria Press, Riksarkivet i Östersund

maria.press@riksarkivet.se

Telefonnummer: 010 476 89 02 eller 070 390 09 450 

 

Nuohtti – Virallinen julkaisu 2. helmikuuta

Olles Eurohpá sápmelaš arkiivamateriálat dál fidnemis Nuohtti-fierbmebálvalusas.

Odne rahpasa Nuohtti-fierbmebálvalus, mas leat 30 000 digiterejuvvon dokumeantta ja čuovgagova Sámis, čoggojuvvon 32 eurohpálaš arkiivvas, girjerádjosis ja museas.

Nuohtti almmustahttin lea vuosttas lávki dan guvlui, ahte eamiálbmot sápmelaččaid dárbui ja vuoigatvuhtii oažžut dieđu iežaset birra vástiduvvo. Sullii 400 jagi áigge arkiivamateriála leat ráhkadan virgeoapmahaččat, dutkit, gávdnanmátkkálaččat ja miššonearat miehtá Eurohpá go gallededje dahje barge Sámis. Sin buvttadan dokumentašuvdna lea dál álkit fidnemis digitálalažžan. Nuohtti ovddasta ođđa vuogi ovddidit kolonialisttalaš váldestelledemiid ja soardima burgima ja sápmelaš kulturárbbi digitálalaš máhcaheami.

Ovdamearkkat das, maid Nuohttis sáhttá ohcat, leat etnologalaš raporttat, sápmelašmiššonearaid beaivegirjjit, lappifáldiid beavdegirjjit, priváhtta olbmuid ja virgeoapmahaččaid váldin čuovgagovat, riekteáššegirjjit jna.

Dokumentašuvnna leat stuorámus oasil dahkan sámi servvodaga olgobeallalaš olbmot, ja dan sáhttá muhtumin atnit rašes áššin sápmelaččaide alcceset. Danin Nuohttii leat ráhkadan ehtalaš rávvagiid, maid bálvalusa geavaheaddjiid ávžžuhit čuovvut.

Nuohtti lea rabas buohkaide, geat leat beroštuvvan sápmelaččaid historjjás ja kultuvrras. Bures boahtin oahpásnuvvat!

Fierbmebálvalusas vástidit Norgga, Ruoŧa ja Suoma riikaarkiivvat sihke Norgga ja Suoma sámearkiivvat. Nuohtti lea ráhkaduvvon Digital Access to the Sámi Heritage Archives -fidnu oassin jagiid 2018–2021.

Visa hela nyhetsarkivet