Riksarkivet kompletterar coronarapport 

2021-03-24

Regeringen har låtit kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt under pandemin. Riksarkivet vill i sammanhanget lyfta fram arkivens betydelse för samhällsutveckling och demokrati, bl.a. genom digitalt tillgängliggörande av arkivinformation.

Post- och telestyrelsen (PTS) fick i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av utbrottet av covid-19 (I2020/01584/D). Analysen omfattar fyra sektorer som drabbats hårt av pandemin, bl.a. kultursektorn.

Riksarkivet har tagit del av rapporten (PTS-ER-2021:1) och kompletterar i en skrivelse till Infrastrukturdepartementet den bild som ges i slutredovisningen av regeringsuppdraget. Riksarkivet lyfter fram att arkiven är viktiga för samhällsutveckling och demokrati, bl.a. genom digitalt tillgängliggörande av arkivinformation.

  • Riksarkivet föreslår att åtgärdslistan i rapporten kompletteras med förslag om att öka digital tillgänglighet till arkiv och samhällsviktig information genom ökad digitisering, samt utveckling av den nationella arkivdatabasen (NAD).
  • Riksarkivet lyfter också betydelsen av historisk data (arkiv) som en strategisk resurs. Genom att koppla ihop historisk och aktuell data får vi tillgång till ovärderlig information i obrutna serier – en resurs för såväl forskning som annan typ av vidareutnyttjande.

Angående förslag på åtgärder för kultursektorn i PTS slutrapport inom regeringsuppdraget I2020/01584/D (pdf)

Kontakt
Helena Långström

Visa hela nyhetsarkivet