Riksarkivets svar på betänkande om öppna data 

2020-12-18

Riksarkivet ställer sig bakom utredningens förslag om en öppna data-lag, men menar att en grundligare analys om konsekvenserna måste göras innan lagen införs.

Riksarkivet lämnar igår sitt remissvar på betänkandet Innovation genom information (SOU 2020:55).

I det moderna informationssamhället är tillgängligheten till den information som finns i de svenska offentliga arkiven grundläggande.

Den information som Riksarkivet förvaltar utgör inte bara kulturarvsdata, utan även samhällsviktig information. Det handlar om rätten att ta del av beslut som påverkat det svenska samhället och dess medborgare.

Att information görs tillgänglig digitalt förändrar drastiskt förutsättningarna för demokratisk insyn, innovation och högkvalitativ forskning. Att publicera öppna data skapar ökad tillgång till samhällsinformation och möjligheter till datadriven innovation.

En öppna data-lag behövs

Utredningen föreslår att öppna data-direktivet ska genomföras genom bestämmelser som tas in i en ny öppna data-lag.

Riksarkivet delar utredningens uppfattning. Riksarkivet håller också med om att det informationsinnehåll som kan omfattas av den nya lagens tillämpningsområde inte ska vara kopplat till handlingsbegreppet i tryckfrihetsförordningen.

En sådan koppling skulle bland annat kunna medföra att svensk grundlag blir föremål för tolkning av EU-domstolen. Det finns också osäkerheter kring hur digital information förhåller sig till handlingsbegreppet i tryckfrihetsförordningen. En så bred definition som möjligt av vad som kan omfattas av den nya lagens tillämpningsområde är att föredra.

Skyldighet att lämna ut elektroniskt är inte tillräckligt utrett

Riksarkivet menar att det inte är tillräckligt utrett vilka konsekvenser det skulle få om man sätter det så kallade utskriftsundantaget i tryckfrihetsförordningen ur spel genom att införa en skyldighet att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form. Riksarkivet menar att detta förslag skulle få oöverblickbara konsekvenser, både för den personliga integriteten och för myndigheternas hantering av frågor om utlämnande av allmänna handlingar.

Formella avslagsbeslut endast om enskild begär det

Utredningen föreslår att en myndighet ska meddela ett beslut när en begäran om vidareutnyttjande avslås. Här är Riksarkivet av en annan mening.

En bättre ordning vore att man hanterar avslag på samma sätt som hanteringen av avslag av att få del av allmänna handlingar, dvs att myndigheterna endast fattar formella avslagsbeslut om den enskilde begär det, eller om det finns någon annan särskild anledning.

Det skulle medföra både praktiska och pedagogiska problem att införa en annan ordning för vidareutnyttjande.

Ytterligare analys innan lagen träder i kraft

Sammantaget menar Riksarkivet att det är svårt att överblicka och dra slutsatser om vilka konsekvenser den föreslagna nya öppna data-lagen får.

Det finns risk för oklarheter i vilka situationer som den nya lagen kan åberopas, vilken information som omfattas och hur begäran om vidareutnyttjande ska manifesteras.

En grundligare analys av konsekvenserna behöver göras innan lagen träder i kraft.

  • Läs Riksarkivets remissvar
  • Läs också Riksarkivets inspel till arkivutredningen där vi lyfter vikten av helhetssyn och att olika regelverk om strukturering av information inte ska överlappa varandra eller bli motstridiga. I sitt betänkande (SOU 2019:58) presenterar arkivutredningen förslag till ny arkivlag.

 

För ytterligare information kontakta: Olof Karsvall, forskningsledare, tfn 010-476 71 86.

Kontakt
Helena Långström

Visa hela nyhetsarkivet