Erfarenhetsutbyte hösten 2020 om hantering av krisen och ökat bevarande av dokumentation med anledning av Corona-pandemin 

2020-06-17

Olika initiativ har tagits inom bland annat arkiv- och museisektorn för att samla in information om hur vi hanterar krisen och för att uppmuntra till ett ökat bevarande under Corona-pandemin. Riksarkivet bjuder in till ett digitalt erfarenhetsutbyte mellan sektorerna för att knyta ihop resultaten av dessa initiativ.

Corona-pandemin påverkar hela vårt samhälle. För att vi ska kunna få en helhetsbild av pandemins effekter i framtiden är det viktigt att bevara dokumentation kring hur vi nu hanterar krisen i samhället och vilka vägval som görs. Riksarkivet har därför uppmanat aktörer inom offentlig och privat sektor att öka sitt bevarande av information.

Riksarkivet anser att dokumentation från den här tiden är samhällsviktig information som måste tas tillvara och bevaras, för att det i framtiden ska gå att få en komplett bild av Sveriges samlade insatser för att möta och hantera krisens inverkan på samhället. Dokumentation som är viktig både för att den egna organisationen ska kunna gå tillbaka i ett senare skede och analysera hur verksamheten agerat, och som kommer att bli väsentligt forskningsunderlag till nytta för vårt framtida samhälle.

Erfarenhetsutbytet planeras till hösten. Senast i september återkommer vi med exakt datum, tid och plattform.

Mer i samma ämne

Kontakt
Karin Åström Iko

Visa hela nyhetsarkivet