Riksarkivet gör inspel till arkivutredningen om ökade resurser för digitisering  

2019-10-01

Det moderna informationssamhället har inneburit en ökad öppenhet – information finns tillgänglig att ta del av i en omfattning som aldrig tidigare förekommit. Hos allmänheten finns en växande förväntan att allt ska finnas bara ett par knapptryck bort. Tillgängligheten till den information som finns i de svenska offentliga arkiven är grundläggande. Digitiseringstakten måste öka, menar Riksarkivet.

Genom att göra information digital blir den tillgänglig både för bredare användargrupper och för nya användningsområden. Det leder till effektivitet och stor nytta för många – förutsättningarna för demokratisk insyn, innovation och högkvalitativ forskning förbättras avsevärt. Digitisering av arkivmaterial är i grund och botten en demokratifråga.

Den information som Riksarkivet förvaltar utgör inte bara kulturarvsdata, utan även samhällsviktig information. Delar av den informationen har definierats som grunddata och bör omfattas av de gemensamma principerna för standardiserade grunddata. På så sätt kan man effektivisera arbetsprocesserna och säkerställa informationssäkerheten inom den offentliga förvaltningen och uppnå stora samhällsekonomiska vinster.

Kunskapsproduktion och forskning gynnas när information blir lättare att hitta, samla och strukturera. I dag är cirka fem procent av Riksarkivets totala arkivbestånd digitiserat. För att kunna möta samhällets ökande behov av digitalt tillgänglig information måste digitiseringstakten av arkivbestånden öka väsentligt.

Riksarkivet har ett av Europas främsta digitaliseringscenter för storskalig digitisering och bedriver också ett utvecklingsarbete kring digitala processer och system. För att de digitiserade arkiven ska bli tillgängliga och användbara på bästa sätt behövs också satsningar på bearbetning, kurering och tjänster.

Riksarkivets förslag

  • Riksarkivet vill ha en förstärkning av sitt anslag för att väsentligt kunna öka tillgången till digitiserat arkivmaterial för att tillgodose samhällets behov av information för demokratisk insyn, innovation och högkvalitativ forskning.

En ökad digitisering av arkivmaterial går också i linje med regeringens digitaliseringsstrategi, målen i Agenda 2030 och OECD:s rekommendationer.

Läs Riksarkivets inspel till arkivutredningen om den digitala informationsinfrastrukturen

 

Bakgrund – Riksarkivets tidigare inspel

 

Samtliga inspel finns samlade på Riksarkivets webbplats: https://riksarkivet.se/arkivutredningen


 

Visa hela nyhetsarkivet