Remiss av förslag till nya föreskrifter om behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse inom den enskilda sektorn 

2019-07-10

Riksarkivet har genom 7 § förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning bemyndigats att meddela föreskrifter om att personuppgiftsansvariga som inte omfattas av föreskrifter om arkiv får behandla personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Ett utkast till föreskrifter har tagits fram.

Riksarkivet har genom 7 § förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning bemyndigats att meddela föreskrifter om att personuppgiftsansvariga som inte omfattas av föreskrifter om arkiv får behandla personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Ett utkast till föreskrifter har tagits fram.

Det övergripande syftet med föreskrifterna är att reglera behandlingen av personuppgifter som kan anses ske för arkivändamål av allmänt intresse inom den enskilda sektorn. Riksarkivets utgångspunkt är att om en personuppgiftsansvarig utför arkivverksamhet av allmänt intresse uppfyller behandlingen av personuppgifterna inom denna verksamhet villkoren för laglig behandling enligt EU:s dataskyddsförordning artikel 6.1.e.

Föreskrifterna anger vad som krävs för att en arkivverksamhet ska anses vara en uppgift av allmänt intresse och vilka förpliktelser med hänsyn till behandling av personuppgifter det innebär utöver det som anges i EU:s dataskyddsförordning.

Remissen är öppen, vilket innebär att vem som helst kan besvara den.

Sista datum för att lämna svar är den 16 september 2019. Svaret sänds till riksarkivet@riksarkivet.se
Ange Riksarkivets diarienummer RA 22-2019/8058.

Underlaget till remissen finns här:

Frågor om remissen kan under svarstiden från och med den 12 augusti ställas till Maud Almström Blom, maud.almstrom-blom@riksarkivet.se , tel. 010-476 71 05, eller Martin Pålsson martin.palsson@riksarkivet.se , tel. 010-476 72 15.

Visa hela nyhetsarkivet