Riksarkivet gör inspel till arkivutredningen om registerförfattningar 

2019-04-08

Riksarkivet lämnar ett inspel till arkivutredningen om registerförfattningar. Riksarkivet menar att generella bestämmelser i arkivlagen ska gälla för allt arkivmaterial, oavsett medium.

I det här inspelet tar Riksarkivet upp de tvingande regler om överlämnande av arkiv till arkivmyndighet som finns i några av de registerförfattningar som gäller för statliga myndigheter.

Generella bestämmelser istället för särlösningar

Riksarkivets huvudsakliga förslag:

  • Riksarkivet anser att det inte ska finnas några särbestämmelser om överlämnande av register till arkivmyndigheten i registerförfattningarna.

  • De generella bestämmelserna om överlämnande i arkivlagen ska gälla för allt arkivmaterial, oavsett medium, och även för personuppgifter som har bevarats för arkivändamål av allmänt intresse och vetenskapliga, statistiska eller historiska ändamål.

  • Riksarkivet menar att myndigheterna själva ska bevara personuppgifter som har bevarats för arkivändamål av allmänt intresse och vetenskapliga, statistiska eller historiska ändamål. Bestämmelser om lämpliga skyddsåtgärder ska gälla för dessa. Skyddsåtgärderna ska säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och intressen och som förhindrar missbruk eller olaglig tillgång eller överföring.

  • Myndigheterna bör inte ensamma få avgöra vilka personuppgifter hos dem som ska undantas från gallring. Riksarkivet bör, i samråd med den aktuella myndigheten, avgöra vilken information som behöver bevaras.

Riksarkivets uppfattning är att integritetskänsliga personuppgifter som huvudregel inte bör gallras. De registrerade bör istället skyddas genom bestämmelser om sekretess och informationssäker behandling av uppgifterna. Det ger en större rättssäkerhet vid misstankar om integritetskränkande behandling av personuppgifterna.

Läs Riksarkivets inspel ”Bestämmelser om överlämnande av arkiv till Riksarkivet i registerförfattningar”.

Bakgrund – Riksarkivets tidigare inspel

Riksarkivet avser att komma in med ytterligare skrivelser, med fördjupningar i olika frågor.

 

Kontakt
Helena Långström

Visa hela nyhetsarkivet