Riksarkivet gör inspel till arkivutredningen om enhetligare reglering för kommuner och landsting 

2019-02-26

Riksarkivet lämnar nu ett inspel till arkivutredningen om Riksarkivets roll gentemot kommuner och landsting. Riksarkivet vill att reglerna inom den offentliga förvaltningen blir mer enhetliga och att Riksarkivets mandat stärks.

Riksarkivet anser att det måste finnas en samlad syn på informationsförsörjningen, där reglering och strukturering av information inte sprids ut på olika aktörer. Informationens värde ska stå i centrum och samhällsviktig information måste säkerställas.

Regleringen av informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen är i grunden gemensam genom bestämmelserna i arkivlagen. Men när det gäller mandatet att ge ut föreskrifter är det i huvudsak uppdelat mellan staten å ena sidan och kommuner och landsting å den andra.

Riksarkivet är arkivmyndighet och har föreskriftsrätt för alla statliga myndigheter, medan det ska finnas en arkivmyndighet för varje kommun respektive landsting . Mängden arkivmyndigheter på den kommunala sidan, som alla har föreskriftsrätt, gör att risken är stor för en splittrad reglering inom den offentliga förvaltningen.


Enhetlig reglering inom offentlig sektor

Riksarkivet vill att reglerna inom den offentliga förvaltningen blir mer enhetliga och föreslår därför att Riksarkivet får tydligare mandat för regelgivning, tillsyn, bevarande, gallring och klassificering av information.

Några av förslagen:

  • Riksarkivet får meddela föreskrifter för hela den offentliga förvaltningen, dvs. inte bara för staten utan även för kommuner och landsting.
  • Riksarkivet måste samråda med Sveriges kommuner och landsting, SKL, innan föreskrifter som ska gälla för kommuner och landsting utfärdas.
  • Riksarkivet får – tillsammans med den kommunala och landstingskommunala sektorn – ansvar för att ta fram gemensamma strategier och metoder för tillsynen inom den offentliga sektorn.
  • Tillsynen ska, liksom nu, utföras av respektive arkivmyndighet.

Läs ” Riksarkivet, kommunerna och landstingen – Ett helhetsperspektiv på samhällets informationsförsörjning”

 

Bakgrund – Riksarkivets tidigare inspel

Riksarkivet avser att komma in med ytterligare skrivelser, med fördjupningar i olika frågor.

Kontakt
Helena Långström

Visa hela nyhetsarkivet