Riksarkivet gör inspel till arkivutredningen om enskilda arkiv 

2019-02-08

Riksarkivet lämnar nu ett inspel till arkivutredningen om den mångfacetterade enskilda sektorn. Inspelet innehåller ett flertal förslag för att trygga de enskilda arkivens bevarande och tillgänglighet, var de än finns.

De enskilda arkiven är en viktig del av samhällets information och kulturarv. Utan tillgång till civilsamhällets och företagens information blir samhällsdokumentationen ofullständig och dåtid och samtid riskerar att feltolkas. Värderingen av arkiven måste bygga på informationsinnehållet och inte på vem som har producerat informationen. Den offentliga informationen kan inte ensam tillgodose allmänhetens behov av insyn och behoven från rättskipningen och forskningen.

Lagskyddet för enskilda arkiv är generellt sett svagt och det saknas reglering för information som skapas av samhällsviktiga verksamheter inom privat sektor. Skyddet för enskilda arkivbestånd av särskilt samhällsviktig eller kulturell betydelse behöver stärkas.

Förslag om förstärkt reglering

Några av Riksarkivet förslag till förstärkt reglering:

  • Riksarkivet föreslår att man infogar de enskilda arkivbestånden i arkivlagen så att vissa baskrav ställs för hanteringen. Förslaget innebär en ändring av 3 § arkivlagen till att omfatta även ”enskilda arkivbestånd av särskilt samhällsviktig eller kulturell betydelse”. I förslaget ligger även tillsyn och föreskriftsrätt för arkivbestånden.

  • Förslaget ovan förutsätter att informationen kan klassificeras så att det går att avgöra vilka enskilda arkivbestånd som ska omfattas av arkivlagen. Riksarkivet vill därför få i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur man värderar arkiv, för att få en gemensam utgångspunkt för hela sektorn. Uppdraget bör utföras i samråd med enskilda arkivsektorn och andra relevanta aktörer.

  • Riksarkivet lämnar också förslag om annat skydd, t.ex. två olika förslag om möjligheten att kopiera enskilda arkivbestånd: Dels en bestämmelse som ger Riksarkivet möjlighet att kopiera ”enskilda arkivbestånd av samhällsviktig eller kulturell betydelse”, om det finns en uppenbar risk att arkivet t.ex. förstörs eller säljs till utlandet. Dels en möjlighet att kopiera deponerade arkivbestånd innan ägaren återtar dem.

Riksarkivet vill att arkivutredningen ser över bidragsmodellen för enskilda arkivbestånd och arkivinstitutioner så att den bättre möter den enskilda sektorns behov.

Läs Riksarkivets inspel ”Enskilda arkiv – ett mångfacetterat område”.

Bakgrund – Riksarkivets tidigare inspel

Riksarkivet avser att komma in med ytterligare skrivelser, med fördjupningar i olika frågor.

 

Kontakt
Helena Långström

Visa hela nyhetsarkivet