Riksarkivet gör inspel till arkivutredningen om en samlad syn på samhällets informationsförsörjning 

2018-09-27

Riksarkivet belyser frågan om varför det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv på samhällets informationsförsörjning. Ett uppdelat ansvar medför att vi riskerar att samhällsviktig information förloras och att kulturarvet utarmas.

Inför att arkivutredningen skulle tillsättas gjorde Riksarkivet i juni 2017 ett inspel till Kulturdepartementet och framhöll då att en avgörande framtidsfråga är att det finns en samlad syn på informationsförsörjningen i samhället. I detta inspel till arkivutredningen utvecklar Riksarkivet frågan.

Helhetssyn
Det måste finnas en samlad syn på informationsförsörjningen i samhället, där reglering och strukturering av information inte sprids ut mellan flera aktörer beroende på informationens typ och funktion, dvs. om den är analog eller digital, om den är offentlig eller privat, om den är öppen eller skyddad, eller om den är historisk eller nyskapad. 
Ett uppdelat ansvar för informationsförsörjningen medför stora risker:

  • Informationens tillförlitlighet och användbarhet minskar om information struktureras och dokumenteras på olika sätt.
  • För de som skapar information innebär det merkostnader och dubbelarbete samt skapar otydligheter kring reglering och ansvar.
  • Allmänhetens insyn och tillgång till information samt möjligheter för framtida forskning begränsas.
  • I slutändan riskerar vi att samhällsviktig information förloras och att kulturarvet utarmas.

Moderniserad reglering och utökade uppdrag
Riksarkivet reglerar framställning, hantering och bevarande av arkiv inom statsförvaltningen och har ett ansvar för tillgängliggörande av arkiv.
Riksarkivets ansvar bör dock förtydligas genom modernisering av arkivregelverken och genom ett utökat uppdrag.

Läs Riksarkivets inspel: ”Helhetssyn på informationsförsörjning – Riksarkivets perspektiv”

Kontakt
Helena Långström

Visa hela nyhetsarkivet